turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

Biz hakda

DEYOU

2007-nji ýylda esaslandyrylan Wuxi Lianyou Plastik Industry Co., Ltd 15 ýyldan gowrak wagt bäri ýokary dykyzlykly polietilen turbalary we armaturlary öndürmekde ýöriteleşýär.

com

Esasy önümlerimiz:

1) HDPE (ýokary dykyzlykly polietilen) turba,

2) Polat simli berkidilen HDPE birleşdirilen turba,

3) Deşikli HDPE birleşdirilen turba,

4) Skelet HDPE birleşdirilen turba

5) HDPE laýyklygy

Öňdebaryjy önümçilik liniýalary bilen enjamlaşdyrylan, täze tehnologiýalary ulanmak, plastmassa turbalary we enjamlaşdyrmak boýunça tejribesine esaslanyp, ýokary hilli 100% päk çig mal saýlamak, indi HDPE turbalary we turbalar armaturlary üçin hünärmen zawod hökmünde tanalýarys, amaly programmalar esasan suw üçin üpjünçilik, ýangyn söndüriş, şäher gurluşyk, gurluşyk suw üpjünçiligi we zeýkeş, elektrik telekommunikasiýa, gaz geçiriji, nebithimiýa, oba hojalygyny suwarmak. Biziň öz söwda belligimiz bar --Deyou.

Biziň maksadymyz, müşderiler üçin iň oňat turbageçiriji çözgüdi bermek we müşderilere win-win ýagdaýyna ýetmek üçin has gowy ösüş we ösüş gazanmak üçin kömek etmekdir. Islegleriňiz nähili bolsun - uly ýa-da kiçi - Wuxi Lianyou, tejribesini siziň üçin işlemäge taýyn. Şu wagta çenli içerki we daşary ýurtlardaky köp sanly taslamalara gatnaşdyk we gaty gowy abraýdan peýdalanýarys. Şeýle tejribe we güýçli taraplar bilen, bäsdeşlik artykmaçlyklaryna esaslanyp, müşderiniň islegleri üçin iň oňat çözgütleri hödürlejekdigimize ynanýarys.

Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin bize çagyryň !!!

- 2007 -

Dörediji turbageçiriji pudagyna girdi we turbageçirijiniň satyjysy boldy.

- 2010 -

Üç ýyllyk satuw tejribesi käbir serişdeleri we sosial işewürlik ulgamyny toplady.

- 2014 -

“Wuxi Lianyou Plastik Industry Co., Ltd” döredildi.

- 2016 -

Önümçilik kuwwatyny giňeltmek, bir önümden dürli önümlere çenli önümleriň görnüşlerini köpeltmek.

- 2017 -

Hytaý metrosy, Hytaý ýokary tizlikli demir ýol ýaly köp sanly milli infrastruktura gurluşyklaryna gatnaşdy.

- 2018 -

Daşary işler bölümi döredildi we daşary ýurt bazarlaryny ösdürip başlady.

- 2019 -

ABŞ, Kanada, Japanaponiýa we Peruda halkara bazarlaryny açyň we köp ýurt üçin infrastruktura gurluşyk hyzmatyny beriň.

- 2020 -

Asyl 8 ýurtdan 15 ýurda çenli halkara bazarlaryna has ýakynlaşýarys.

- 2021 -

80 ýurt açar diýlip çaklanylýar we turbalarymyz has köp ýurtlara we sebitlere hyzmat etsin.

factory (5)
factory (3)
factory (4)
factory (2)
factory (6)
factory (1)

PE turbasynyň esasy amaly meýdanlary we artykmaçlyklary aşakdakylar:

HDPE (ýokary dykyzlykly polietilen) turbalar häzirki wagtda Hytaýyň şäher turba bazaryna iberilýär. Plastiki turbalar yzygiderli ösýär. PE turbalary, PP-R turbalary we uPVC turbalary hemmesi PE turbalarynyň güýçli ösüş depgini iň ajaýyp ýeri eýeleýär. PE turbalary giňden ulanylýar. Şolaryň arasynda suw üpjünçiligi turbasy we gaz turbasy iň uly amaly bazardyr.

Suw üpjünçiligi üçin PE turbasy adaty polat turbanyň we polihlorin etilen agyz suw turbasynyň çalyşýan önümidir.

1. Oba ýerlerinde arassa agyz suwy we şäher we oba ýerlerinde agyz suw geçirijileri.

2. Şäher suw geçiriji ulgam ulgamy, suw kompaniýasy, suw işleri.

3, himiýa, himiki süýüm, azyk, tokaý hojalygy, çap we boýag, dermanhana, ýeňil senagat, kagyz ýasamak, metallurgiýa we beýleki senagat iýmit-suwuk transport turbalary.

4, poçta we telekommunikasiýa aragatnaşyk liniýalary, elektrik simlerini goramak korpusy.

5, Çukursyz turba urmak, iň köp ýaýran çukursyz in engineeringenerçilikden geçmek we derýadan geçmek we ş.m. PE turbasynyň berkligi bar, süýrüji turba bolmak üçin ajaýyp.

6. Mina minom geçiriji turbasy.

7. Oba hojalygyny suwarmak turbalary.

8, adaty sement turbasyny çalyşmak üçin ulanylýan şäher kanalizasiýa akymlary, umuman uly kalibrli

9, ýerüsti çeşme ýylylyk nasosy, kiçi kalibr esasy, esasanam de32 kalibr, iň köp ulanylýan, aýlanyş suw geçirijisi hökmünde ulanylýar

10. Sifon zeýkeşleri. Köp iri zawodlarda sifon drena system ulgamy bar. PE turbasy zeýkeş turbasy hökmünde ulanylýar we berkligi we berkligi PVC-den ýokarydyr. Şonuň üçin sifon zeýkeş taslamasynda esasy turba PE turbasydyr.

Polat simli skelet PE birleşdirilen turbanyň amaly meýdanlary we artykmaçlyklary aşakdakylar:

Polat sim tor çarçuwasy polietilen birleşdiriji turba, berkitme hökmünde çep we sag spiral aýlaw ulgamy çarçuwasy bilen ýokary güýçli polat simden, matrisa hökmünde ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) we ýokary öndürijilikli HDPE üýtgedilen baglanyşyk rezini, Daş görnüşli turbanyň täze görnüşi ýokary dykyzlykly polietilen berk birikdirilen. Ulanyş polat simli skelet PE birleşdirilen turbanyň gerimi

1. Şäher häkimligi: şäher suw üpjünçiligi, ýylylyk ulgamy suw, gaz we tebigy gaz geçiriji turbalar.

2. Himiýa in Engineeringenerligi: Kislota, aşgar, duz öndürmek, nebithimiýa, himiki dökün, dermanhana, himiýa, kauçuk we plastmassa we ş.m. ýaly pudaklarda poslaýjy gazlary, suwuklyklary we gaty poroşoklary daşamak üçin turbalar we akym turbalary.

3. Nebit ýatagy we gaz ýatagy: ýagly lagym, gaz ýatagyndaky kanalizasiýa, nebit we gaz garyndysy, ikinji we üçünji nebit we gaz ýygnamak we transport turbalary.

4. malylylyk energiýasy in Engineeringenerligi: gaýtadan işleýän suw, arka suwlary daşamak, tozany aýyrmak, galyndy galyndylary we beýleki transport turbalary.

5. Metallurgiýa magdanlary: reňkli metallary eritmekde we magdan känleri we guýma turbalarynda poslaýjy orta transport.

6. Çalt ýol: gömülen zeýkeş turbasy, kabel turbasy

7. Deňiz in Engineeringenerligi: deňiz suwlaryny daşamak, suwasty turbalar we optiki (elektrik) kabel kanallary we ş.m.

8. Gämi önümçiligi: lagym turbasyny, zeýkeş turbasyny, balast turbasyny, howa çalşygy turbasyny iberiň

Programma meýdanlary we polat zolakly polietilen birleşdirilen turbanyň artykmaçlyklary aşakdakylar:

Polat zolakly polietilen birleşdirilen turba, berkidilen skelet we birleşdirilen termoplastik hökmünde sowuk togalanan polat zolak bilen kebşirlenen tor bilen birleşdirilen turba. Güýçlendirilen skeletiň ornaşdyrylmagy sebäpli turbanyň gysyş güýji ep-esli gowulaşýar, dürli maksatly birleşdirilen turbalary öndürmek üçin termoplastiki plastmassanyň dürli görnüşleri we markalary ulanylyp bilner.

Suw üpjünçiligi tor polat zolakly plastmassa birleşdirilen turba ulgamy, oňat kebşirleme, daşky gurşaw stresiniň döwülmegine garşylygy we çalt döwülmegine garşylygy bilen kärhana standartlaryna laýyklykda öndürilen PE80 ýa-da PE100 derejeli materiallary kabul edýär, öndürijilik görkezijisi arassa PE suw üpjünçilik turbasynyň öndürijilik görkezijisinden ýokarydyr.

1. Adaty şertlerde uzak ömri 50 ýyla ýetip biler.

2. Arassaçylyk we agyz suwunyň ikinji derejeli hapalanmagy meselesini çözýär.

3. Içki diwar tekiz, suw akymyna garşylyk az we kelläniň ýitmegi polat turbanyňkydan 30% pesdir.

4. Lighteňil agram we amatly işlemek.

5. Amatly gurluşyk, ýönekeý kebşirleme prosesi we pes toplumlaýyn taslama bahasy. Turbanyň reňki ak, gara ýa-da iki tarap tarapyndan ylalaşylan reňk.

Polat skelet PE birleşdirilen turbanyň amaly meýdanlary we artykmaçlyklary aşakdakylar:

Polat skelet polietilen birleşdirilen turba polietilen ýadro turbasyndaky ýokary güýçli polat barlary kesip geçýän we daşky gatlagy polietilen gap bilen örtýän birleşýän turbanyň täze görnüşine degişlidir.

1. Gowy temperatura garşylygy: geçiriji gurşawyň temperaturasynyň ýokarlanmagy birmeňzeş bolanda, güýjüň peselmegi polietilen turbanyňkydan iki esse pesdir.

2. Özüňi gowy görkezmek: grounderasty ornaşdyrylandan soň, beýleki in engineeringenerçilik gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde ýüze çykjak zyýanyň öňüni almak üçin adaty magnit dolandyryş synag enjamlary tapmak we tapmak üçin ulanylyp bilner;

3. Gaty we ýumşak bilelikde ýaşamak: bu turbanyň berkligi we täsirine garşylygy bar, gurmak we ulanmak wagtynda çaknyşmakdan gorkmaýar; Headokarky turba hökmünde ulanylyp bilner;

4. Ownuk akym garşylygy: polat skelet birleşdirilen turbanyň içki ýüzüniň çişligi polat turbanyň diňe 1/20 bölegidir, ulalmak ýa-da mum çökdürilmegi ýok, poslama sebäpli transport kuwwaty peselmez, masştablandyrmak we ş.m. şonuň üçin polat skelet birleşýän turbanyň ýokary suwuklyk transport kuwwaty we ajaýyp energiýa tygşytlaýyş täsiri bar;

PE elektrofuziýa turba armaturlarynyň we PE polat skelet turba armaturlarynyň amaly meýdanlary we artykmaçlyklary aşakdakylar:

PE elektromelting turba armaturlary, tokdan emele gelen temperatura arkaly birikmek üçin eredilip bilinýän plastmassa (polietilen) turba armaturlarydyr. Bahasy sebäpli, PE gyzgyn erit turba armaturlary in engineeringenerçilik programmalarynda PE gyzgyn erit turba armaturlaryndan has köp ulanylýar, ýöne elektrik eritýän turba armaturlary in engineeringenerçilik we tehniki hyzmatda möhüm ähmiýete eýe bolup biler, esasanam gurluşykda, birleşdirilen turba armaturlary az täsir edýär daşarky gurşaw we adam faktorlary boýunça has ygtybarly we ulanyjylarda has meşhur. Elektrik eredýän turba armaturlary esasanam gaz turba in engineeringenerçiliginde has köp ulanylýar.

1. Poslama garşylyk: uzak ömri;

2. Bogunda syzma ýok: elektrik eredýän turba armaturlarynyň birikmesi kabul edilýär, bu esasan PE turba ulgamynyň interfeýs materialynyň, gurluşynyň we turba korpusynyň şahsyýetini üpjün edýär we bilelikdäki we turbanyň birleşmegini amala aşyrýar;

3. grounderasty hereketlere we ahyrky ýüklere täsirli garşylyk: PE turbageçiriji ulgamy kebşirleýiş usuly bilen birikdirilenden soň, bu usula esaslanýan bogun ahyrky ýüklere çydamly we bilelikdäki syzma bolmaz. Şol bir wagtyň özünde, PE-nyň stres gowşatma aýratynlyklary deformasiýa arkaly stressi netijeli sarp edip biler. Şonuň üçin köp halatlarda bogunlarda we egilmelerde gymmat labyr talap edilmeýär. Beýleki tarapdan, ýokary berkligine esaslanyp, arakesmede uzalma adatça 500% -den geçýär we PE turbageçiriji ulgamy turba bazasynyň deňsiz çözülmegine gaty güýçli uýgunlaşýar.

PE gyzgyn ereýän turba armaturlarynyň we PE gaz turba armaturlarynyň amaly meýdanlary we artykmaçlyklary aşakdakylar:

PE gyzgyn ereýän turba armaturlaryny öndürmegiň usuly, sanjym galyplaýjy maşyn tarapyndan bir gezeklik sanjym galypdyr. Esasy çig mal ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) bolup, birikdiriş reesimleri: Gyzgyn ereýän düwme bogun we gyzgyn ereýän rozetka;

1. Has amatly birikme

2. Birleşdirilen turba armaturlaryndan arzan

3. Diňe PE turba armaturlary

Polat-plastmassa turba armaturlarynyň amaly meýdanlary we artykmaçlyklary aşakdakylar:

1. GI bilen örtülen (örtülen) plastmassa polat turbalar metallaryň mehaniki güýjüne we plastmassanyň poslama garşylyk artykmaçlyklaryna doly täsir edip biler. Soňra birleşdirilen turba we plastmassa hemişelik birleşdirilip bilinmez. Munuň sebäbi, esasan, plastmassanyň ýylylyk giňeliş koeffisiýentiniň metaldan takmynan on esse uludygydyr. Gaýtalanýan we üznüksiz ýylylyk giňelmegi we sowuk gysylma prosesinde ýuwaş-ýuwaşdan gabyk we aýralyk bolar. Plastmas turba uzalýar we tomusda, gyşda bölekden çykýar, demirden ýasalan içki diwary yza çekýär we açýar, orifis we turba armaturlarynyň has aňsat zaýalanmagyna sebäp bolýar.

2. Poslamaýan polat-plastmassa birleşdirilen turbada termiki giňelme we sowuk gysylma sebäpli turba armaturlarynyň syzmak hadysasy hem bar. Шул .

3. Plastmassa bilen örtülen birleşdirilen polat turbasy şäher suwlaryny eltmekde, ýaşaýyş we senagat suw üpjünçilik taslamalarynda ulanylýar we amaly bölümler we ýaşaýjylar tarapyndan giňden reaksiýa bildirilýär. Suw turbasynyň içki diwaryndaky bu görnüşli plastmassa örtük güýçli ýelimlilige, ýokary ykjamlyga we gowy poslama garşylyga eýe, daşarky güýç astynda örtük ýumşamaz, gabygy aýrylmaz, ýykylmaz, döwülmez we beýleki hadysalar bolup, örtük ýok zäherli we hapalanmazdan, masştab ýygnamak aňsat däl. Bu hyýaly suw getiriji turba. Poslama garşy, hapalanmaz, masştablaşdyrmak aňsat däl, agyz suwunyň hilini ep-esli ýokarlandyrýar, daşky gurşawy goramak we milli ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin amatly suw çeşmeleriniň galyndylaryny azaldýar. Şol bir wagtyň özünde, bu turbanyň gowy poslama garşylygy bar, hyzmat ediş möhleti adaty GI turbasyndan üç esse köp.