turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

Hytaý lomaý ýokary hilli 315mm Hdpe turba öndürijisi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Goýmalar:

1. Şäher we şäher suw üpjünçiligi ulgamy

2. Deňiz düýbüniň suw üpjünçiligi ulgamy

3. Sement turbalaryny we polat turbalary çalyşmak

4. Argillaceous palçyk, palçyk daşamak

5. Bag ýaşyl turba torlary

w
wwq

Aýratynlyklary:

1. Himiki durnuklylyk. Polietilen kislota, aşgar we duz eremez. Mundan başga-da, bakteriýalar ýa-da deňiz ösümlikleri ýaly mikroorganizmler polietilen materialda ösüp bilmeýär.

2. Arassaçylyk. Göçme suw bilen üpjün etmek üçin turbalar hökmünde iň amatly şertler diňe bir mazmunyň arassalygyny saklamak bilen çäklenmän, suwuň tagamy hem üýtgemeýär.

3. Suwuklyk. , PE suw turbalary tekiz içki diwarlar turbalaryň petiklenmeginiň öňüni alýar we suwuň ýitmegini azaldýar.

4. Çeýeligi. , PE suw turbasyny oturtmak amatly, sebäbi egrilen armaturalary egilen ýagdaýda ulanmaly däl we pes temperaturada çeýeligi saklaýar.

5. Lighteňil agram. , PE turbalaryny aňsatlyk bilen dolandyryp we gurup bolýar, sebäbi PE suw turbalarynyň agramy polat turbalaryň diňe 1/7 bölegidir.

6. Kämil baglanyşyk. Turbalary çalt we ajaýyp ýerleşdirmek mümkindir, sebäbi PE suw turbalary üçin ýylylyk birleşmesi ulanylýar.

7. Poslamaýan. PE turbalary himiki maddalar, elektrik, çygly ýer we duz bilen poslamaýar.

8. Täsiriň çydamlylygy. Turbalar materialyň häsiýeti sebäpli daşarky täsir bilen bozulmaýar.

9. Sowuk çydamlylyk. Turbalar -70 dereje döwülmeýär.

10. Uzak ömür. Turbalary azyndan 50 ýyl ulanyp bolýar.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

S: MOQ näme?

J: Müşderiniň islegi boýunça.

S: Näme üçin bizi saýlamaly?

J: Biz HDPE turba zawodynyň hünärmeni we ýolbaşçysy, turbageçiriji ulgamyna bäsdeşlik bahasy we çalt eltiş wagty bilen bir duralga hyzmatlaryny hödürleýäris we hilimiziň ikinji orunda durýandygyna kepil geçýäris.

S: Önümi nädip satyn almaly?

J: Biziň bilen e-poçta ýa-da Söwda menejeri bilen habarlaşyň we haýsy önüm we mukdar gerekdigini bize habar beriň

derrew Sitatany has çalt we aňsat beren maglumatlaryňyzy has kesgitläň.

S: Önümde öz dizaýnymy we nyşanymy ýasap bilerinmi?

J: Hawa, OEM edýäris. Bütin dünýäden hoş geldiňiz, önümiňizi Hytaýda öndürip bileris.

S: Entegem has köp soragyňyz barmy?

J: Aşakdaky tablisany ulanyň we soraglaryňyzy bize iberiň. Sagbol.


  • Öňki:
  • Indiki: