turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

Laosda ýokary tizlikli demir ýol gurluşygy

Hytaý bilen Laosy birleşdirýän demir ýol hökmünde Hytaý-Laos demir ýoly Hytaýyň nanunnan welaýatynyň uxuxi şäherinden başlap, Pu Er şäherinden, Kişuangbanna, Mohan serhet porty, Laosyň meşhur syýahatçylyk şypahanasy luang Prabangdan geçýär we ahyrynda tamamlanýar Laosyň paýtagty Wientiane şäherinde.

Hytaý-Laos demir ýolunyň gurluşygy resmi taýdan 2016-njy ýylyň dekabrynda başlandy. Häzirki wagta çenli Hytaý-Laos demir ýolunyň gurluşygy 5 ýyl geçdi. Şolaryň arasynda Hytaý-Laos demir ýolunyň Hytaý bölümi karst landşaftyndan geçýär, gurluşykçylar göz öňüne getirip bolmajak köp kynçylyklary we kynçylyklary başdan geçirdiler ...

Hytaý-Laos demir ýoly Hytaý bölümine we Laos bölegine bölünýär, ikisem Hytaý tarapyndan guruldy. Hytaý-Laos demir ýolunyň dizaýn tizligi sagatda 160 kilometre deň bolup, beýleki içerki demirýollardan pesdir. Munuň sebäbi daglyk we depe bolan demirýol liniýasynyň geologiki gurşawy bilen baglanyşykly, şonuň üçin asyl tizligi sagatda 200 kilometre çenli 160 kilometre çenli azalýar.

Hytaý-Laos demir ýolunyň uxuksiden Mohana çenli bölegi 500 kilometrden gowrak bolup, Hytaýyň iň geologiki taýdan çylşyrymly sebitinden geçýär. Bu ýerde daglar we derýalar kesişýär, gaýalar we gaýalar we karst geomorfologiýa aýratynlyklary äşgärdir. Demirýol gurluşykçylary gaty kyn söweşdiler, birinji hatarda göreşdiler, şekili göçürmek üçin edýän tagallalary.

construction (1)
construction (1)
construction (2)
construction (3)