turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

suw üpjünçiligi hdpe turba derejesi pe 100 diametrli gasynlanan turba

Gysga düşündiriş:

Garynjalara esasan metal gabyklar, gasynlanan giňelme bogunlary, gasynlanan ýylylyk çalşyjy turbalar, diafragma film gutulary we metal şlanglar girýär. Demir gabyklar esasan turbanyň ýylylyk deformasiýasynyň öwezini dolmak, zarbany azaltmak, turbageçirijiniň deformasiýasyny siňdirmek we ulanylýar we ş.m. Nebit-himiýa, gural, aerokosmos, himiýa senagaty, elektrik energiýasy, sement, metallurgiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Orta geçirişde, elektrik sapaklary, maşyn gurallary, öý enjamlary we beýleki pudaklarda plastmassa we beýleki materiallar çalşyp bolmajak rol oýnaýar. .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gyşlaryň görnüşi

Bellows: Basyşy ölçemek gurallarynda basyşy ölçemek üçin ulanylýan elastik element. Bu silindr görnüşli inçe diwarly gyrmyzy gabyk bolup, köp sanly süýümli. Garynlaryň çeýeligi bar we basyş, eksenel güýç, transvers güýç ýa-da egilmek pursaty netijesinde süýşmegi döredip biler. Gurallar gurallarda we metrlerde giňden ulanylýar. Garynjalaryň esasy maksady basyşy ölçeýji ölçeg elementi hökmünde basyşy süýşmä ýa-da güýje öwürmekdir. Gasynlanan turba diwary has inçe, duýgurlygy has ýokary, ölçeg aralygy onlarça Pa-dan onlarça MPa çenli. Mundan başga-da, gabyklar iki mediany aýyrmak ýa-da zyýanly suwuklyklaryň enjamyň ölçeg bölümine girmeginiň öňüni almak üçin möhürleýji izolýasiýa elementi hökmünde ulanylyp bilner. Şeýle hem, temperatura ýalňyşlygynyň öwezini dolmak üçin sesiniň üýtgemegini ulanyp, öwezini dolmak elementi hökmünde hem ulanylyp bilner. Gural. Käwagtlar elastik bogunyň iki bölegi we ş.m. ulanylýar. Materiallaryň düzümine görä aşagy demir gabyklara, metal däl gabyklara iki görnüşe bölüp bolar; Gurluşyna görä bir we köp gatlaklara bölünip bilner; .Eke gatlakly gabyklar has köp ulanylýar. Köp gatlakly gabyklar ýokary güýçliligi, berkligi we pes stresleri bolup, möhüm ölçeglerde ulanylýar. Garynjalaryň materiallary umuman bürünç, bürünç, menekdir az polat, Monel garyndysy we nikel garyndysy.

Öndürijilik görkezijileri

Gatylygy epiň

Demir gabyklaryň ýa-da beýleki elastik elementiň birlik süýşmegini öndürmek üçin zerur bolan ýük elementiň berkligi diýilýär we adatça "K" görnüşinde aňladylýar .Elementiň elastik aýratynlyklary çyzykly däl bolsa, berklik indi hemişelik däl, ýöne üýtgeýär artýan ýük. Umumy in engineeringenerçilik ulanylyşy üçin gabygyň elastik elementleri üçin berklik derejesi +/- 50% bilen çäklendirilip bilner .Gälleriň berkligi ýüküň we süýşmegiň dürli aýratynlyklaryna görä eksenel berklige, egilme berkligine we burulýan berklige bölünýär. Gabak ulanylanda, güýçleriň köpüsi eksenel ýük we süýşme çyzykly süýşme bolup durýar. Aşakdakylar, oklaryň eksenel berkligi üçin esasy dizaýn we hasaplama usullary:

1. Garynlaryň berkligini hasaplamak üçin energiýa usuly

2. Empirik formula bilen garnyň berkligini hasaplaň

3. San usuly bilen garnyň berkligini hasaplamak

4. EJMA standartynyň berkligi hasaplamak usuly

5. TOaponiýa TOYO hasaplamagyň berkligi usuly

6. Amerikan Kellogg (täze usul) hasaplamagyň berkligi usuly

Aboveokardaky alty berkligi hasaplamagyň usullaryndan başga-da, bu ýerde daşary ýurt berkligini hasaplamagyň başga-da köp usuly bar. Oururdumyzdaky mehanikler işçiler teoretiki gözleglerde we synag synaglarynda köp iş etdiler we netijeli boldular. netijeler. Esasy gözleg usullary aşakdakylar:

(1) perburbasiýa usuly

(2) San integrasiýasynyň başlangyç parametr usuly

(3) Integral deňleme usuly

(4) Perturbed çäkli element usuly

Bellikleri has takyk hasaplamak üçin ýokardaky usullaryň hemmesi ulanylyp bilner. Şeýle-de bolsa, çuňňur teoriýanyň we hasaplama matematiki usullaryň ulanylmagy sebäpli in engineeringenerçilikde ulanmak kyn, özleşdirmek hem kyn, şonuň üçin şeýle bolmaly hasam meşhur boldy.

Spiral pru springina bilen birleşdirilen metal gabyklaryň berkligini hasaplamak

Ulanyş prosesinde has uly talaplaryň berkligi we demir gabyklaryň berkligi kiçijik, garyn boşlugynda ýa-da daşarky konfigurasiýa silindr görnüşli spiral çeşmesinde göz öňünde tutulyp bilner. Şeýlelik bilen, diňe bir berkligi däl elastik ulgam kämilleşdirilip bilner, ýöne histerezis sebäpli ýüze çykan ýalňyşlyk hem ep-esli azaldar. Bu elastik ulgamyň elastik öndürijiligi esasan baharyň aýratynlyklaryna we garynlaryň täsirli ýeriniň durnuklylygyna baglydyr.

Gyşlaryň berkligi

Belleriň stres hasaplamasy

Elastik möhürleýji bölek hökmünde demir gabyklar ilki bilen güýç şertlerine laýyk gelmelidir, ýagny iň ýokary stres berlen şertlerde rugsat berilýän stresden ýokary bolmaly däldir. Rugsat berilýän stres, ahyrky stresleri howpsuzlyk faktoryna bölmek arkaly alnyp bilner. Garynlaryň iş şertlerine we ony ulanmagyň talaplaryna görä, iň soňky stres hasyl güýji, jaňlar durnuksyz bolanda kritiki stres ýa-da ýadawlyk güýji we ş.m. bolup biler. gabyk diwaryndaky stres paýlanyşy derňelmeli.

Garynjadaky stres ulgamdaky basyş we garynlaryň deformasiýasy bilen ýüze çykýar. Basyş gabyklarda tegelek (aýlawly) stresleri, radial film we gapdal diwarlarda, çukurlarda we tolkunlaryň ýokary derejelerinde egilmek streslerini döredýär. Egilmäge garşy durup bilmeýän inçe gabyga käwagt membrana diýilýär, egilmezden hasaplanan stres membrananyň stres diýilýär. Radial film stres we egilmek stresleri garnyň deformasiýasy ýüze çykýar. Iş ýerinde, käbiri içerki basyşda, käbirleri daşarky basyş astynda, meselem, gabyklary giňeltmek we demir şlang ýaly köp halatlarda içerki basyş astynda we daşarky basyş astynda klapan baldak möhürlerinde ulanylýar, köplenç bu ýerde esasan içki basyş astyndaky basyşlary, aşagyndaky ukyplary seljerýär. daşarky basyş, adatça, içerki basyşa garşylyk ukybyndan has ýokarydyr. Garynjanyň giň ulanylmagy bilen, köp derňew we gözleg we eks erimental barlamak jaňlaryň stresinde geçirildi we köp sanly hasaplaýyş formulalary, hasaplaýyş programmalary we in engineeringenerçilik dizaýny üçin çyzgylar teklip edildi. Şeýle-de bolsa, çylşyrymly çyzgylar ýa-da proseduralar sebäpli käbir usullary ulanmak amatly däl we käbir usullar şertler gaty ýönekeýleşdirilen ýa-da gaty ideal däl, şonuň üçin ulanylyşda howpsuzlygy we ygtybarlylygy üpjün etmek kyn we in engineeringenerçilik jemgyýeti tarapyndan köp usullar kabul edilmedi. Şonuň üçin amaly talaplara laýyk gelýän usullar az. Iki sanysy bar köplenç aşakdaky usullar ulanylýar:

1. Belleriň stresini san usuly bilen hasaplamak

Bellikleriň ähli bölekleriniň birmeňzeşdigini göz öňünde tutsak, hasaplamada diňe bir ýarym tolkun öwrenilýär. Şonuň üçin ahyrky süýümiň araçäk şertleri birneme bolsa-da, okuwda ahyrky bölek göz öňünde tutulmaýar. Orta usuldakylardan tapawutly. San usuly üýtgeýän diwar galyňlygy bilen aýlanýan inçe gabygyň eksenel simmetrik deformasiýasy üçin E. Lesnieriň çyzykly deňlemesine laýyklykda çözülýär. E. Lesnell deňlemesiniň umumy çaklamalary. inçe gabyk teoriýasy ulanylýar, şol sanda: ýyllyk gabygyň egriliginiň esasy radiusy bilen deňeşdirilende galyňlygy az diýen çaklama; materiallaryň birmeňzeşligi we izotropiýasy baradaky çaklama. Aboveokardaky çaklamalaryň ulanylmagy käbir ýalňyşlyklara hem sebäp bolar hasaplamak. Sebäbi gabyk öndürilende, biletiň togalanmagy, çyzylmagy we soňraky gasynlanan plastmassa emele gelmegi mekde anizotropiýa we birmeňzeşlige sebäp bolar. materialyň haniki aýratynlyklary.

2. Amerikan EJMA stres hasaplamagyň usuly

Garynjalaryň täsirli meýdany hasaplanýar

Netijeli meýdan jaňlaryň esasy öndürijilik parametrlerinden biridir, ol basyşy konsentrirlenen güýje öwürmek ukybyny görkezýär, basyşy konsentrirlenen güýç çykaryşyna öwürmek üçin, täsirli meýdan möhüm parametrdir.

Güýç balans guralynda ulanylanda, onuň täsirli meýdanynyň durnuklylygy guralyň takyklygyna gönüden-göni täsir eder. Şonuň üçin bu ýagdaýda diňe bir garnyň ýeterlik täsirli meýdany bolmagy talap edilmän, eýsem täsirli bolmagy hem talap edilýär. iş döwründe iş şertleri bilen üýtgemeýär.

1. Netijeli meýdan düşünjesi we täsirli ýeriň üýtgemegi

Netijeli meýdan, basyşyň deň eksenel güýje eýe boljak ekwiwalent meýdanydyr. Umuman alanyňda, içerki basyşyň ýokarlanmagy bilen, garnyň täsirli meýdany kiçelýär we daşarky basyşyň ýokarlanmagy bilen üstü, täsirli meýdan ulalýar.

2. Garynlaryň göwrümli täsirli meýdany

Sesiň üýtgemegine we daşarky güýç ýa-da basyş tapawudynyň täsirinde gabygyň degişli täsirli uzynlygynyň üýtgemegine täsirli ses meýdany diýilýär.

3. Garynlaryň täsirli ýerini hasaplamak

Garynjanyň täsirli meýdanyna bolan talaplar we olary hasaplamak usullary gabyklaryň ulanylmagyna baglydyr. Eger gasynlanan turba elastomer möhürleriniň ýa-da turbalaryň ýylylyk öwezini dolmak üçin ulanylsa, täsirli meýdanyň ähmiýeti diňe eksenel güýji hasaplamak üçin ulanylýar. gabyklaryň emele gelmegi we ulanylýan ulgamdaky zyňylma. Belleriň täsirli meýdanynyň hasaplanan we ölçenen bahalarynyň arasynda käbir tapawutlar bar. Umuman alanyňda, jaňlaryň täsirli meýdanyny hasaplamak üçin ýörite formula ulanyp, zerurlyklary kanagatlandyryp bilersiňiz.

Süýüm güýç balansy guralynda we basyşy herekete öwürmeli meýdan platformasynda ulanylanda, täsirli meýdan takyk kesgitlenmeli we ölçeg birin-birin geçirilmeli.

Eplenýän duýgurlyk

Birlik ýüküniň aşagyndaky demir gabyklaryň we beýleki elastik elementleriň galyndylaryna elementiň duýgurlygy diýilýär. Dykyzlyk we duýgurlyk garnyň we beýleki elastik elementleriň esasy funksional parametrleri, ýöne olar birmeňzeş hyzmat aýratynlyklarynyň iki dürli beýanydyr. meseläniň derňelmegini aňsatlaşdyrmak üçin dürli ýagdaýlar, islendik parametr ulanylyp bilner.

Eplemegiň täsirli meýdany

Anotherene-de bir möhüm funksional görkeziji, basyş-güýç öwrülişigini ýa-da güýç-basyş öwrülişini amala aşyrýan elastik element üçin täsirli meýdan. Netijeli meýdan, elastik elementiň basyşy astynda nol bolanda öwrülip bilýän konsentrirlenen güýç mukdarydyr.

Eplenýän durmuş

Elastik elementiň işlenende iki ýagdaýy bar; biri belli bir ýüküň we süýşmegiň aşagynda işlemek, statiki iş diýlip atlandyrylýan ýüküň we süýşmäniň üýtgemezligi ýa-da az üýtgemegi; beýleki ulanylyş ýagdaýy, ýüküň we süýşmegiň a-da üýtgemegi; Üznüksiz sikl. Element aýlawly işleýär. Komponentiň zaýalanmagynyň ýa-da şowsuzlygynyň usullary iş ýagdaýyna baglylykda tapawutlanýar. Gurallaryň elastik duýgur elementi elastik diapazonda işleýär, esasan statiki iş ýagdaýynda, hyzmat möhleti gaty uzyn, umuman on müňlerçe gezek ýüzlerçe müň gezek. In engineeringenerçilikde ulanylýan, käwagt elastoplastiki diapazonda ýa-da üýtgeýän stres ýagdaýynda işleýän bölekler, durmuş diňe ýüzlerçe gurak döwürdir. Komponentlere rugsat berlen iş ömri berilmelidir , siklleriň sany, wagt we ýygylyk.

Elastik elementiň bahalandyrylan ömri, elementiň dizaýny wagtynda kesgitlenen garaşylýan hyzmat möhletidir we elementiň bu döwürde ýadawlyk, zeper ýa-da şowsuzlyk ýüze çykmagyna ýol berilmeýär.

Eplenýän berklik

Dykyzlygy, syzmagyň işlemezligini üpjün etmek üçin hereketiň çäginde belli bir içki we daşarky basyş tapawudyndaky elementi aňladýar. Garyn görnüşli komponentler işlese, içki boşluk gaz ýa-da suwuk gurşaw bilen doldurylýar we belli bir basyş bolýar, şonuň üçin hökman bolmaly möhürlemegi üpjün ediň. Möhürleme synag usullaryna howa basyşyny möhürlemek synagy, syzmak synagy, suwuk basyş synagy, sabynly suw ýa-da geliý köpçülik spektrometr syzdyryjy detektor girýär.

Eplenen tebigy ýygylyk

Senagatda ulanylýan elastik elementler köplenç iş gurşawynda belli bir titremä sezewar edilýär we käbir elementler titremäni izolýasiýa komponentleri hökmünde ulanylýar. Wibrasiýa ýagdaýynda. Specialörite şertlerde ulanylýan elastik elementler üçin tebigy ýagdaýlarynyň öňüni almaly; ýygylygy (esasanam esasy ýygylyk) rezonansyň ýetirýän zyýanynyň öňüni almak üçin ulgamdaky islendik yrgyldy çeşmesine ýakyn bolmakdan ybaratdyr. Garynlaryň rezonans ýüzüne zeper ýetmezligi üçin, jaňlaryň tebigy ýygylygy ulgamyň yrgyldy ýygylygyndan pes bolmaly ýa-da ulgamyň yrgyldy ýygylygyndan azyndan 50% ýokary bolmaly.

Eplenýän hyzmat temperaturasy

Metal gabyklar, elastik komponentleri taslamakdan we öndürmekden ozal berilýär, temperatura komponentleriniň giň toparynda ulanylýar. Käbir ýörite ulanylyş jaňlary, suwuk kislorod (-196 ℃) ýa-da aşaky temperatura suwuk azot arkaly boşluk, 25MPa çenli basyşa çydam edýär. Turbalar ulgamy birikdirilmegi üçin ulanylýan uly gasynlanan giňelme birleşmesi (nominal diametri käwagt LM-den köp) 4Mpa basyşy, temperatura garşylygy 400 to we belli bir poslama garşy durnuklylygy talap edýär. Elastik elementiň temperatura uýgunlaşmagy Ulanylýan elastik materialyň temperatura garşylygy. Şonuň üçin, elastik komponentleriň ulanylyş temperatura diapazonyna laýyklykda, ökde gabyk komponentlerini gaýtadan işlemek we öndürmek üçin elastik materiallaryň degişli temperatura öndürijilik parametrlerini saýlaň.

Tehniki parametrler

Eplenen rulman ýüki

Metal gabyklara we konsentrirlenen güýç F, basyş p we pursat M we ş.m ýaly beýleki elastik elementlere ulanylýan garaşylýan ýük bahalary, berlen ýük bahasyndan başga-da, elastik elementleri ulanmaly. ýüküň ugry we hereketi. Basyş ýükleri üçin elastik elementiň içerki ýa-da daşarky basyşa sezewar edilýändigini görkezmeli.

Adaty iş şertlerinde iň ýokary rugsat berilýän ýük bahasy ýa-da metal gabyklaryň we beýleki elastik elementleriň doly göwrümli bahasy. Adatça garaşylýan dizaýn bahasy ýa-da önümiň prototipini hakyky synagdan soň täzeden işlenen dizaýn bahasy.

Belli bir elastik element önüminiň göterijilik ukyby, dessine işlemekde ýa-da synag wagtynda zeper ýetmezden, näsazlykdan ýa-da durnuksyzlykdan ýokary bahadan ýokary geçmäge rugsat berilende. Gurluşykda ulanylýan aşaky görnüşli komponentler, adatça, bahalandyrylan ýüküň 150% -i bilen çäklenýär. In engineeringenerçilik talaplaryna laýyklykda, uly howpsuzlyk faktory talap edilende, ulanylýan elastik element artykmaç ýüklemäge ýol bermeýär, şonuň üçin ýük az bolmaly ýa-da az bolmaly bahalandyrylan ýük bahasyna deňdir.

Eplenýän süýşme häsiýetli

Demir gabyklarda we elastik elementde belli bir nokadyň (erkin ujuň ýa-da merkeziň) üýtgemegi. Hereket traýektoriýasyna görä, çyzykly süýşmä we burç süýşmesine bölünip bilner. Daşarky ýüküň täsiri astynda demir gabyklar eksenel süýşmegi, burç bölünişigini we transvers süýşmesini döredip biler.

Süýşmegiň bahasy sebäpli dörän bahadaky metal gabaklar we elastik elementler, ýagny süýşmäniň adaty ulanylmagy bilen öndürmäge rugsat berilýär.

Her dürli elastik elementlere iş pursatynda ýa-da synag wagtynda bahalandyrylan süýşmegiň göterijilik ukybyndan ýokary rugsat berilýär. Artykmaç ýüklenen ýagdaýynda elastik element zaýalanmaly däldir, şowsuzlyk, durnuksyzlyk we ş.m. Gural üçin elastik duýgur komponentler, artykmaç ýük süýşmesi, adatça, göçürilen ýeriň 125% -i bilen çäklenýär we taslamada ulanylýan jaňlar in engineeringenerçilik şertlerine we howpsuzlyk derejesine görä kesgitlenmeli.

Eplenmegiň elastik häsiýeti

Belli bir temperaturada metal gabyklaryň we beýleki elastik elementleriň süýşmegi bilen ulanylýan ýüküň arasyndaky baglanyşyk elastik häsiýetnama diýilýär we süýşmek hem, ýük hem element materialynyň elastik çäginde bolmaly. Gabaklaryň elastik häsiýeti funksional deňlemeler, tablisalar we grafikler görnüşinde aňladylyp bilner. Onuň elastik aýratynlyklary dürli elastik elementleriň gurluşyna we ýükleniş tertibine baglydyr. Elementiň elastik aýratynlyklary çyzykly ýa-da çyzykly bolup biler we çyzyksyzlyk bolup biler artýan we azalýan aýratynlyklara bölünýär.

Elastik häsiýet, gabyklaryň we beýleki elastik komponentleriň esasy öndürijilik görkezijilerinden biridir. Gurallarda we ölçeg enjamlarynda ulanylýan elastik elementler, adatça elementiň çykyşy ölçenen parametr (çyzyk) bilen çyzykly baglanyşykda döredilýär. ) .Bu usul bilen, guralyň deň ölçegine ýetmek üçin ýönekeý geçiriji güýçlendiriji mehanizm ulanylyp bilner.

Gaty galyndy deformasiýa

Metal gabyklaryň we beýleki elastik elementleriň galyndy deformasiýasy ýüklenenden soň elementleriň süýşmegini aňladýar we elastik elementler uzak wagtlap düşürilenden soň öňki ýagdaýyna gaýdyp bilmeýär. Hemişelik deformasiýa üçin galyndy bahasyny döredýär. Galyndy deformasiýasy komponent hyzmat ýagdaýy bilen baglanyşyklydyr. Dartyşyň süýşmegi (ýa-da gysylmagy) kem-kemden belli bir süýşme bahasyna çenli ýokarlananda, galyndy deformasiýasy ep-esli ýokarlanar.

Galyndy deformasiýa, elastik elementiň deformasiýa ukybyny kesgitlemek üçin parametrdir. Elastik duýgur element üçin, bahalandyrylan süýşme bahasyna ýetenden soň uly galyndy süýşmesi ýüze çyksa, guralyň ölçeg takyklygyna täsir eder. Şonuň üçin galyndy deformasiýasy üçin belli bir çäk bahasy berilýär. In engineeringenerçilikde garny ulanmakda komponentler (meselem, ýaýyň giňelmegi bogunlary), käwagt uly göçürme almak üçin, komponentler elasto-plastiki zonada işlemegi üçin uly galyndy deformasiýasy bolar. Eger belli bir hyzmat möhletine laýyk bolup bilse we güýji ýok bolsa. Soňra galyndy deformasiýa indi garalmaýar.

Bu bölümiň dizaýnyny redaktirlemek üçin bukulýar

Metal gabyk dizaýnynyň nazary esaslary plastinka we gabyk teoriýasy, material mehanikasy, hasaplaýyş matematikasy we ş.m. Bellikleriň dizaýnynda köp parametrler bar. Ulgamda gabyklaryň dürli ulanylyşy sebäpli dizaýnyň we hasaplamagyň esasy nokatlary dürli-dürli. Mysal üçin, jaňlar güýç balans komponentlerinde ulanylýar we jaňlaryň täsirli meýdany hemişelik ýa-da gaty az üýtgemeli. iş çäginde we gabyklaryň elastik aýratynlyklary komponentleri ölçemek üçin çyzykly bolmalydyr. Wakuum möhüri hökmünde wakuum kommutator turbasy üçin wakuum möhürleme häsiýeti, eksenel süýşmesi we ýadawlyk ömri talap edilýär. Möhürler, kelleler ýaly klapanlar üçin belli bir basyşa garşylyk, poslama garşylyk, temperatura garşylygy, iş ýeriniň üýtgemegi we ýadawlyk ömri bolmaly. Gabaklaryň gurluş aýratynlyklaryna görä, tegelek gabyk, tekiz konus gabygy ýa-da tegelek plastinka hökmünde kabul edilip bilner. şeýle hem tegelek gabygyň, tekiz konus gabygynyň ýa-da halka plastinkasynyň dizaýny we hasaplamasydyr.

Hasaplanan parametrler berklik, stres, täsirli meýdan, durnuksyzlyk, rugsat berilýän süýşme, basyşa garşylyk we hyzmat ömri.

Eplenýän basyşa garşylyk

Basyşa garşylyk garnyň işleýşiniň möhüm parametridir. Otag otagynyň temperaturasy, tolkun formasy plastiki deformasiýa bolmazdan iň ýokary statiki basyşa çydap biler, ýagny adaty ýagdaýlarda garlaryň iň ýokary basyş garşylygy belli bir basyşda (içki basyş ýa-da daşarky) basyş) işlemek, şonuň üçin plastiki deformasiýa bolmazdan tutuş iş prosesindäki basyşa garşy durmalydyr.

Garynlaryň basyş garşylygy aslynda garynlaryň güýjüne degişlidir. Hasaplamagyň açary, stres derňewi, ýagny jaň diwaryndaky iň ýokary stres nokadyndaky stres bolýança, garnyň diwaryndaky stresiň derňewidir. materialyň hasyllylygyndan ýokary bolmaly däl, gabyk basyşy onuň basyşyna garşy bolmaz.

Beýleki iş şertlerinde birmeňzeş sesler birmeňzeş, daşarky basyşyň durnuklylygy içerki basyşdan has gowudyr, şonuň üçin daşarky basyş edilende iň ýokary basyşa garşylyk içerki basyşdan has ýokarydyr.

Garynjalar iki ujuna berkidilende, içki boşluga ýeterlik basyş edilse, gabykdaky partlama zerarly zeper ýetip biler. Gabaklar ýarylyp başlanda garnyň içindäki basyş bahasy partlama basyşy diýilýär. garynlaryň iň ýokary gysyş güýjüni häsiýetlendirmek üçin bir parametrdir. Gyşlaryň tutuş iş döwründe iş basyşy partlaýyş basyşyndan has pesdir, ýogsam gabyklar döwülip zaýalanar.

Düwürtigiň uzynlygy daşky diametrden az ýa-da deň bolanda, hasaplanan netijeler hakyky partlama basyşyna ýakyn bolýar. Inçe uzyn jaňlar üçin hakyky partlama basyşy has pesdir. Partlama basyşy rugsat berilýäniň 3 ~ 10 esse töweregi. iş basyşy.

Eplenýän durnuklylyk

Gabaklaryň iki ujy çäkli bolanda, eger basyşlar belli bir möhüm gymmata çenli ýokarlansa, jaňlar durnuksyz bolar.

Gaplamaga rugsat berilýän süýşme

Gysyş ýagdaýynda işleýän gabyklar üçin iň ýokary gysyş süýşmesi: basyş hereketiniň aşagyndaky jaňlar, garynlaryň arasyndaky kontakta gysylan iň ýokary süýşme bahasyny öndürip biler, bu iň ýokary süýşmäge rugsat berýän gurluş diýlip hem atlandyrylýar, bu deňdir gabaklaryň erkin uzynlygy we iň ýokary gysyş uzynlygy tapawudy.

Plastiki deformasiýa bolmazdan, gabaklaryň alyp biljek iň ýokary süýşmesine jaňlaryň rugsat berilýän süýşmesi diýilýär.

Gasynlanan turba amaly işiň dowamynda galyndy deformasiýasyny döreder, galyndy deformasiýa hemişelik deformasiýa ýa-da plastiki deformasiýa, güýç ýa-da basyş täsiri bilen gasynlanan turba deformasiýasy diýilýär, düşürilenden soň güýç ýa-da basyş, gasynlanan turba dikeldilmese hadysanyň asyl ýagdaýyna galyndy deformasiýa diýilýär, galyndy deformasiýa adatça gabygyň turbasynyň mukdaryny asyl ýerini dikeltmek üçin ulanýar, nol ofset hem diýilýär.

Belleriň süýşmegi bilen nol ofsetiň arasyndaky baglanyşyk. Belleriň süýşmeginiň başlangyç döwründe galyndylaryň galyndy deformasiýasy gaty az, bu dartyş ýa-da gysyş üýtgemegine garamazdan, adatça jaň standartynda rugsat edilýän nol offsetden azdyr. Şeýle-de bolsa, uzalýan (ýa-da gysyş) süýşmesi kem-kemden ýokarlanýar belli bir süýşme bahasyna, nol ofset bahasynyň birden ýokarlanmagyna sebäp bolar, bu bolsa garynlaryň has uly galyndy deformasiýasyny öndürjekdigini görkezýär. Şondan soň süýşmek birneme köpelse, galyndy deformasiýasy ep-esli ýokarlanar. Şonuň üçin gykylyklar, adatça, bu göçürmeden geçmeli däldir, ýogsam takyklygyny, durnuklylygyny, ygtybarlylygyny we hyzmat ediş möhletini çynlakaý azaldar.

Gyşlaryň gysyş ýagdaýynda rugsat berilýän gysyş süýşmesi dartyş ýagdaýyndan has uly, şonuň üçin gabyklar mümkin boldugyça gysyş ýagdaýynda işlemek üçin dizaýn edilmelidir. Umuman alanyňda, rugsat berilýän gysyş süýşmesi synaglaryň netijesinde tapylýar. şol bir materialyň gabyklary we şol bir spesifikasiýa rugsat berilýän dartyş süýşmesinden 1,5 esse köpdür.

Rugsat berilýän süýşme, geometrik ölçeg parametrleri we gabyklaryň maddy aýratynlyklary bilen baglanyşyklydyr. Umuman aýdanyňda, jaňlaryň rugsat berilýän süýşmegi hasyl güýjüne we materialyň daşky diametriniň kwadratyna proporsionaldyr we elastik modulyna ters proporsionaldyr. materiallaryň we diwarlaryň galyňlygynyň galyňlygy. Şol bir wagtyň özünde, tolkun çuňlugy we tolkun galyňlygy hem oňa belli bir derejede täsir edýär.

Eplenýän durmuş

Gabaklaryň ömri iň gysga iş döwri ýa-da iş şertlerinde ulanylanda kadaly işlemegi üpjün edip biljek siklleriň sanydyr. Gabaklardan düzülen elastik möhürleme ulgamy köplenç dürli siklleriň we has uly süýşmeleriň dürli şertlerinde işleýär, şonuň üçinem şeýle jaňlaryň hyzmat möhletini kesgitlemek üçin uly ähmiýete eýe. Sebäbi jaňlaryň funksiýasy başga, hyzmat ediş möhletine bolan talaplar birmeňzeş däl.

(1) gasynlanan turba, turba ulgamynyň gurulmagy sebäpli ýüze çykan pozisiýanyň öwezini dolmak üçin ulanylanda, ömrüniň diňe birnäçe gezek talap edilmegi ýeterlikdir.

(2) ýokary kommutasiýa ýygylygy bolan termostat dolandyryjylarynda ulanylýar we ulanyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ömri 10,000 esse ýetmeli.

(3) vakuum wyklýuçatelleri vakuum möhürleri hökmünde ulanylanda, kadaly işlemegi üpjün etmek üçin ömri 30000 esse ýetmeli.

Aboveokardaky üç sany ulanylyş mysalyny görmek bolýar, dürli şertleriň ulanylmagy sebäpli, jaňlar hyzmat durmuşynda uly tapawut talap edýär. Gabaklaryň ömri saýlanan materiallaryň ýadawlyk aýratynlyklary bilen baglanyşykly, şeýle hem ululygyna baglydyr. galyndy stres, stres konsentrasiýasy we gabyklaryň üstki hili. Mundan başga-da, hyzmat ömri garnyň iş şertleri bilen baglanyşyklydyr. Mysal üçin: jaňlaryň işleýşi, basyşy, temperaturasy, işleýän orta, yrgyldy şertleri, ýygylyk aralygy , täsir şertleri we ş.m.

Gyşlaryň ömri iş prosesinde öndürilen iň ýokary streslere baglydyr. Stressi azaltmak üçin, adatça, iş ýeriniň süýşmegini azaltmak we iş basyşyny azaltmak arkaly gazanylýar. rugsat berilýän süýşmesi we iş basyşy umumy dizaýnda garlaryň basyş garşylygynyň ýarysyndan az bolmalydyr.

Gabaklardaky synag, eger ýokardaky kesgitlemelere laýyklykda işlese, esasy topragyň hyzmat ediş möhletiniň takmynan 50,000 esse ýetip biljekdigini subut etdi.

Iş basyşynyň dürli tebigatyna görä, gabaklaryň rugsat berilýän süýşmegi umumy oklardan diňe eksenel ýük (dartyş ýa-da basyş) bilen tapawutlanýar, rugsat berilýän süýşmegi täsirli uzynlygyň 10% ~ 40% arasynda saýlanyp bilner. jaňlar; gapdal gapdal konsentrirlenen güýje, burulýan pursata ýa-da birleşdirilen güýje sezewar bolanda, jaňlaryň rugsat berilýän süýşmesi degişli derejede azalmalydyr.

Köp gatlakly jaňlary ulanmak deformasiýa sebäpli döreýän berkligi we stresleri azaldyp biler, şonuň üçin jaňlaryň ömri ep-esli gowulaşyp biler.

Beýleki şertler birmeňzeş bolanda we iş basyşynyň häsiýetleri (hemişelik ýa-da üýtgeýän ýükler) dürli bolanda, jaňlaryň hyzmat ediş möhleti üýtgeşik bolar. Üýtgeýän ýükleriň aşagyndaky jaňlaryň ömrüniň hemişelik ýükleriňkiden has gysgadygy äşgärdir.

Bu bölüm programmasyny redaktirlemek üçin ýykyň

Metal gasynlanan turba we fin sowadyjy, benzin we dizel hereketlendirijisiniň sowadyjy korpusynda ýa-da aralyk konweks-konkaw şekilli metal gasynlanan turba bilen 1-1000 kök oturdylan iki turba plastinka oturdylmagynyň arasynda içerki ýangyjy hereketlendirijiniň sowadyjy ýadrosynda gabyklary ulanmak. giňeltmek usuly, kebşirleme ýylylyk geçirijilik koeffisiýentini gowulandyrmak, ýylylyk geçirijiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin sowadyjy serişdäniň akymyny üýtgedýän bir ujundaky turba plastinkasyna berkidilmelidir. Oýlap tapyşyň täze düşünjesi, amaly prosesi, pesligi bar bahasy, ygtybarly öndürijiligi, ýokary ýylylyk geçirijiligi, ulalmagy ýok, uzak ömri we kiçi ýylylyk stres.

1, şlangyň hakyky iş basyşyna görä basyş, soňra süýümiň nominal diametrini we basyş ölçeýjisini sorap, poslamaýan polatdan ýasalan görnüşi ulanmalydygyňyzy kesgitläň.

2, şlangyň nominal diametriniň ululygy, bogunyň görnüşini (esasanam flanes birikmesi, ýüplük birikmesi, çalt birikme) we ululygyny, şlangyň uzynlygyny saýlaň.

3, şlangyň ulanylyşyna görä, iň amatly öwezini dolmak üçin demir şlangy we şlangy dogry ulanmaga we gurnamaga ýüz tutuň. Dürli hereket ýagdaýlarynda şlangyň uzynlygyny we iň pes egilme sanyny we iň pes egilişini hasaplaň. şlangyň radiusy we şlangyň dogry uzynlygyny saýlaň we dogry guruň.

4. Temperatura şlangyndaky iş temperaturasy we gurşawyň diapazony; Şlangyň işleýän daşky gurşawy. Highokary temperaturada, ýokary temperaturada metal jaňlaryň iş basyşynyň temperatura düzediş koeffisiýentine görä, temperatura düzedilenden soň basyş; dogry basyş derejesini kesgitlemek üçin kesgitlenýär.

5. Orta şlangda daşalýan serişdäniň himiki aýratynlyklary, şlangyň dürli bölekleriniň materialyny kesgitlemek üçin şlang materialynyň poslama garşylyk parametr tablisasyna laýyklykda kesgitlenýär.

6. Wakuum şlangy, negatiw wakuuma ýetmek üçin esasan monokristally kremniniň önümçiliginde ulanylýar

Esasan polat guşakda ulanylýar

Polat guşak bilen berkidilen polietilen spiral gabyklary diýlip hem atlandyrylýan polat guşak, ýokary dykyzlykly polietilen (PE) matrisa (içki we daşarky gatlak) we ýelimlenýän rezin polat guşak bilen örtülen egrem-bugram gurluş diwar turbasynyň bir görnüşidir. Turbanyň diwar gurluşy üç gatlakdan durýar: içki gatlak üznüksiz gaty diwar PE içki turbasy, içki turba tolkunly polatda ýyllyk tolkunly polat zolak berkidiji korpusda ýaralanýar (polat plastinka bilen "V" görnüşe emele gelýär). zolagy berkidiji korpus, ähli spiral gabyklaryny birleşdirmek üçin polietileniň daşky gatlagy bilen birleşdirilýär. Adaty gurluş şekilde görkezilýär. Poladyň elastik moduly polietileniň 200 esse töweregi (190000 MPa-da uglerod poladyň elastik moduly) ), metalyň we plastmassanyň artykmaçlyklary bilen utgaşyp, ýokary berklige, az sarp edilişine, ýokary berklige, polatyň ýokary güýjüne we poslama garşylyk ýaly plastmassa inçe häsiýetlerine ýetmegiň iň amatly usulydyr. organiki taýdan garşylyk we çeýeligi geýiň, iki tarapdan artykmaç oýnaň, iki tarapyň kemçiliklerini düzüň we ýokary öndürijilik we arzan bahanyň bitewiligini gazanmak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER