turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

Hytaý HDPE Elektrofuzion turba armaturlary SDR11 SDR17 Pn10 Pn16 öndürýär

Gysga düşündiriş:

Elektrik birleşdiriji turbany gurnamak, elektrik togundan emele gelen temperatura bilen birleşdirilip bilinýän plastmassa (polietilen) turba gurnamasydyr. Kuwwatlylyk (Amperler) esasy parametrdir, käbir pes woltly zynjyrlarda naprýa requirementseniýe talaplary ýokary däl , diňe Amperleriň sanyny belläp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PE elektrik birleşdiriji turba ýerleşdirmek

1. PE turba geçiriji ulgamynyň ösüşi

PE (polietilen) dürli gurluşlar, häsiýetler we dürli ulanylyşlar bilen dürli prosesler arkaly öndürilip bilinýän rezin görnüşleriniň bir toparydyr. Dünýädäki sintetiki rezin önümçiliginiň üçden bir bölegini tutdy, birinji orunda durýar. PE turbalaryny ulanmak 1940-njy ýyllarda başlandy, ilki bilen basyşsyz (pes dykyzlykly PE turbalary) telefon liniýalary we magdan drena .lary üçin geçiriji hökmünde. 1950-nji ýyllaryň ortalarynda, PE turbalary suw üpjünçiligi üçin ulanylýar (ýokary dykyzlykly PE turbalary). 1960-njy ýyllaryň ortalarynda tebigy gaz geçirmek we paýlamak üçin PE turbalary ulanyldy (orta we ýokary dykyzlykly PE turbalary ulanyldy). Häzirki wagtda PE turbalar ulgamy soň boldy PVC-U turbasy, dünýäde plastik turba görnüşleriniň ikinji orunda durmagy. Gaz daşamak, suw üpjünçiligi, lagym, oba hojalygyny suwarmak, nebit ýataklary, magdanlar, himiýa senagaty, poçta we telekommunikasiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

2. PE elektrik birleşdiriji turba armaturlarynyň aýratynlyklary

PE turba ulgamy satuwynda, ulanylyşynda, satuwynyň takmynan 15% ~ 20% -i turba armaturlary, turba armaturlarynyň PE turba ulgamy esasan gyzgyn ereýän turba armaturlaryna bölünýär we gyzgyn eritýän turbalaryň bahasynyň bahasy sebäpli iki sany birleşdirilen turba armaturlarydyr. in engineeringenerçilik programmasynda birleşdirilen armaturlara garanyňda, ýöne in engineeringenerçilik we tehniki hyzmatda birleşdirilen turba möhüm we ýerine ýetirip bolmajak rol oýnaýar, Esasanam gurluşykda elektrik birleşdiriji turba armaturlary daşky gurşawa we adam faktorlaryna az täsir etmeýär, şonuň üçin ygtybarlylyk has gowy we has köp Ulanyjylar tarapyndan meşhur. Esasanam gaz turbalary in engineeringenerçiliginde has köp birleşdirilen turba armaturlary ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde çylşyrymly önümçilik tehnologiýasy, birleşdirilen turba armaturlarynyň ýokary bahasy we ýokary satuw bahasy sebäpli, birleşdirilen girdeji aralygy turba armaturlary zawody hem ýokary we maýa goýumlarynyň iň gyzgyn ýerine öwrüldi.

Şol bir wagtyň özünde, birleşdirilen turba armaturlarynyň matrisasy PE materialy bolany üçin, PE turbasyndan düzülen PE turba ulgamy adaty turbanyň iki esasy meselesini çözýär: poslama we bogun syzmagy. Onuň artykmaçlyklary esasan aşakdaky ýaly görkezilýär: (1) poslama garşylyk: uzak ömrüň dowamlylygy; bogun we turba; (3) grounderasty hereketlere we ahyrky ýüklere netijeli garşy durup biler: PE turba ulgamy kebşirleýiş usuly bilen birikdirilenden soň, bu usula esaslanýan bogun ahyrky ýüklere çydamly we bilelikdäki syzma bolmaz. wagtyň geçmegi bilen, PE-nyň stres gowşatmak häsiýetleri deformasiýa arkaly stresleri netijeli ýaýradýar, şeýlelik bilen bogunlarda gymmat düşmek zerurlygyny aradan aýyrýar we köplenç egilýär. Mundan başga-da, ýokary berkligi we arakesmede uzalmagy sebäpli 500% -den ýokary bolan PE turbageçiriji ulgamy turba binýadynyň deň däl çözülmegine gaty güýçli uýgunlaşýar.

Gurnamak we ulanmak ädimleri

1. Turbany dikligine kesiň we rozetkany elektrik birleşdiriji turbanyň turba ýagdaýyna salyň, oksid gatlagyny gyryjy bilen aýyryň.

2. Turbanyň üstünde birleşdirilen turbanyň rozetka çuňlugyna görä marker ruçkasy bilen bellik çyzyklaryny düzüň.

3. Turbany bellik çyzygynyň çuňlugyna çenli birleşdirilen turba salyň. Gurlandan soň, turbanyň ok çyzygy birleşdirilen turbanyň gabat gelmegine gabat gelýär.

4. Kebşirleýiş prosesinde süýşmeginiň we gowşamagynyň öňüni almak üçin turba we turba armaturlary armatura bilen berkidilýär.

Üns berilmeli meseleler

1. Elektrik birleşdiriji turba armaturlarynyň içki diwarynda we gurnama wagtynda turba materialynyň kebşirleýiş meýdanynda organiki maddalaryň we beýleki maddalaryň hapalanmagy düýbünden gadagan edilýär.

2. Turbany armatur bilen kebşirläniňizde, sowadylandan soň kebşirleýiş 30S gutarýança kebşirlenen turba armaturlaryndan uzakda saklanmalydyr.

3. Meýdanyň gurşawynyň temperaturasyna we iş naprýa .eniýesine görä üýtgeýär. Kebşirleýiş wagty kebşirleýiş wagty dogry öwezini dolup biler.

4. Birleşýän kebşirleýiş maşynynyň talaplaryna laýyklykda gabat gelýän güýji giriziň. Kuwwat birleşdirilen kebşirleýiş maşynyndan näçe uzak bolsa, kebşirlemegiň hiline täsir edýän wolt naprýa .eniýesiniň ýüze çykmazlygy üçin elektrik liniýasynyň diametri şonça ulydyr.

5. Turbalary oturtmak wagtynda tirsek we çaý turba armaturlary berkitmeler bilen berkidilmelidir ýa-da ýaýlar bilen berkidilmelidir we turbalar bilen dogry öwezini dolmalydyr.

6. Turba materialy permafrostyň aşagynda gömülmelidir we gurnama we kebşirlemek wagtynda turbany turba çukuryna siňdirmek üçin suw bolmaly däldir.

7. Temperatura pes bolanda, elektrik birleşdiriji turba armaturlaryny kebşirlemek üçin ýylylygy tygşytlamak işleri edilmeli.

8. Gündiz bilen gijäniň arasynda uly temperatura tapawudy bolan gurşawda işleýän wagtyňyz, ýylylyk giňelmeginiň we kebşirlemegiň hiline täsiriniň öňüni almak üçin elektrik birleşdiriji turba armaturlarynyň iki gapdalyndaky turbalary düzeltmek üçin merkezleşdirijiler we beýleki gurallar ulanylmaly.

9. Sowadylanda turbalar we armaturlar gymyldamaly däldir.

Elektrik birleşdiriji turba armaturlaryny oturtmakda ünsi talap edýän meseleler:

1. Ilki bilen, gurnama işinde elektrik birleşdiriji turba armaturlarynyň içki diwary we kebşirleýiş meýdany organiki maddalar ýa-da hapalaýjylar bolup bilmeýär, şol bir wagtyň özünde kebşirleýiş işinde belli bir aralyk saklamaly. gereksiz zeper ýetirmezlik üçin;

2. Elektrik birleşdiriji turba armaturlarynyň gömülen meýdany permafrostyň aşagynda ýerleşmeli. Gurmak we kebşirlemek işinde turbanyň suwa batyrylmaly däldigini bellemelidiris;

3. Gije bilen gündiziň arasynda uly temperatura tapawudy bolan ýowuz gurşawda, termiki giňelme we sowuk gysyş ýörelgesiniň soňky kebşirleýiş hiline täsir etmezligi üçin merkezleşdirijileri we beýleki turbalary wagtynda saýlamaly; Şol bir wagtyň özünde, esasanam temperatura pes bolsa, gereksiz ýitgileriň öňüni almak üçin izolýasiýa çärelerini gowy ýerine ýetirmeli;

4, iň soňkusy turbany sowatmak prosesinde, isleg boýunça hereket edip bolmaýar.

Ectionüze çykarmak usuly

PE elektrik birleşdiriji turba armaturlarynyň synag usullary:

PE elektrik birleşdiriji turba armaturlarynyň synag usuly arakesmede uzalmakdyr: arakesmede uzalmak turbanyň oňat çeýeliginiň ýerine ýetirijisidir. Turbanyň döwülmeginde uzalmagy kesgitlemek arkaly turbanyň häsiýetlerini saklaýandygy tassyklanýar çig maldan, gurluşygyň amatlylygyny we tygşytlylygyny üpjün edýär, turbanyň binýadyň deň däl çözülmegine uýgunlaşmagyny üpjün edýär we seýsmiki öndürijiligiň talaplaryna laýyk gelýär.

Howa garşylygy: turba gün şöhlesiniň, yssy we sowuk, ýel we ýagyş, kislorod we beýleki tebigy howa şertleriniň utgaşdyrylan faktorlaryna sezewar bolandan soň güýç, ýylylyk durnuklylygy we uzalmagy peselmelidir. Bambuk howa derejesini kesgitlemek arkaly tassyklaň turbanyň çig malyň işleýşini saklaýandygyny we turbanyň belli bir mukdarda energiýa alandan soň ulanyş talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

Crackaryşyň haýal ösmegine garşylyk: turbanyň haýal döwülmegine garşylygy ölçemek bilen, ýüküň kuwwatyny we uzak möhletli hyzmat ediş möhletini üpjün etmek üçin turbanyň çig malyň haýal ösmegine garşylygy saklaýandygy tassyklanýar. turba.

Malylylyk hili: turbanyň ýylylyk durnuklylygyny gapdal kesgitlemek arkaly turbanyň çig malyň asyl öndürijiligini saklaýandygyny we materialyň gurluşyk, kebşirleýiş we 50a hyzmat döwründe talaplara laýyk gelmegini üpjün ediň.

Erän köpçülikleýin akym tizligi: turbalaryň ereýän köpçülikleýin akym tizligini ölçemek we ony çig malyň MFR bilen deňeşdirmek bilen, zerur tapawut 20% -den köp bolmaly däldir, bu turbalaryň çig malyň asyl häsiýetlerini saklaýandygyny tassyklaýar. turbalaryň gaýtadan işleýiş tehnologiýasyny we turbalaryň kebşirleýiş işini üpjün ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER