turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

pe100 Suw geçiriji materiallar Gyzgyn satylýan HDPE laýyk

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: PE turba armaturlary

Üstünlikleri: ylmy dizaýn, güýçli çeýeligi, gowy möhürlenmegi.

Baglanyş tertibi: fransuz birikmesi we beýleki usullar ulanylyp bilner.

Soket armaturlary: Dürli ýumşak guşaklaryň arasynda baglanyşyk üçin ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PE turba armaturlary ýokary hilli we arzan bahasy bilen peýdaly model patentlenen önümler we olaryň aşakdaky artykmaçlyklary bar

1. Içki gulp halkasy, merdiwan görnüşi ýyllyk möhürleýji halka we beýleki komponentler. Ylmy dizaýn, güýçli berklik, gowy möhürlemek.

2. Amatly baglanyşyk, aňsat sökmek, güýçli çeýeligi, gaýtadan işlemek aňsat, owadan we amaly.

3, PE we beýleki turbalaryň birikmesinden başga-da, U-PVC üçin hem ulanylyp bilner, polat turba birikdirilmegi, ulanylyşy gaty giňdir.

4, görnüşinden doly spesifikasiýalar, esasy F20, 25 we 32, 40 ululyklaryndan göni, dürli göni, polo positiveitel tee, peseldilen tee, 90 tirsek, sim birikdirijisi, wilka we ş.m. bölünýär. we 50 we 63 spesifikasiýa dürli programmalaryň isleglerini kanagatlandyryp biler, eger köp bolsa, degişli ýörite spesifikasiýalaryň zerurlygyna görä düzülip bilner.

Baglanyş usuly

1. DNS63, gyzgyn ereýän rozetka birikmesini ýa-da elektrik birleşmesini ulanyp;

2. DN275-de gyzgyn birleşme düwmesini ýa-da elektrik birleşdirme birikmesini ulanmak maslahat berilýär

3. Metal turba we turba esbaplary bilen baglanyşyk flanes birikmesi ýa-da turba geçiriji birikdirmesi arkaly amala aşyrylyp bilner.

Gurnama iş ädimleri

1. Kebşirlemezden ozal, tok üpjünçiliginiň naprýa .eniýesini taýýarlaň we kebşirleýji maşynyň naprýa .eniýesiniň talaplara laýyk gelýändigini tassyklaň. Arassa elektrik çykarylyşy ara alnyp maslahatlaşylýar we ajaýyp geçirijilik kepillendirilýär.

2, turbalaryň kesilmegi dik ok bolmaly

3, kebşirleýiş ýeriniň ýapylmagy

4, turba we turba laýyk rozetka

5, ýanaşyk çykyş diskussiýasy

6. Kebşirleýjini düşündiriş kitabynyň talaplaryna laýyklykda kebşirleýjini "işjeň" ýa-da "el bilen" tertibe salyň.

7. Işjeň ýa-da el usuly boýunça kebşirleýiş maglumatlary giriziň.

8, kebşirlemek, tebigy sowatmak

Soket turba bölekleri

Dürli ýumşak zolaklaryň arasynda baglanyşyk üçin ulanylýar

Damjalaýyn suwaryş enjamlary

Şahalar bilen kapilýar turbalaryň arasynda baglanyşyk üçin


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER