turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

Suw üpjünçiligi üçin polietilen (PE) turbalarynyň mysallary

Plastiki basyş turbalarynda abstrakt polietilen (PE) soňky ýyllarda dünýäde çalt ösdi. Bu makala, polietilen (PE) turbalaryny suw üpjünçiligi taslamalarynda suw bilen üpjün etmek we ýaýratmak üçin ulanmak üçin birnäçe mysal berýär.

Polietilen (PE) turbasy köp taraplydyr. 1960-njy ýyllarda Europeewropanyň we ABŞ-nyň günbatar ösen ýurtlary şäher gaz geçirijisinde we suw üpjünçiligi turba ulgamlarynda PE turbalaryny ulanyp başladylar. 1980-nji ýyllarda daşary ýurtlarda PE turbalarynyň ulanylyş tehnologiýasy gaty kämillik ýaşyna ýetdi. Polietilen (PE) turbasynyň meniň ýurdumda meşhurlygynyň we ulanylyşynyň gysga taryhy bar, esasanam soňky ýyllarda diňe suw üpjünçiligi üçin basyş turbasy hökmünde.

Plastiki turbalar ýeňil agram, ýokary güýç, poslama garşylyk, pes sürtülme, ulalmazlyk we uzak ömri ýaly ajaýyp häsiýetlere eýedir. Plastiki turbalaryň umumy artykmaçlyklaryndan başga-da, polietilen (PE) turbalaryň aýratyn çeýeligi we aşa ýokary bolmagy Uzalmagy we özboluşly gyzgyn ereýän kebşirleme usuly beýleki turba materiallarynyň ýok artykmaçlyklaryny getirýär. Deyang Senpu Industrial Co., Ltd. suw üpjünçiligi üçin dn20-630mm polietilen (PE) turbalary öndürýär we gaz üçin polietilen (PE) turbalary öndürýär. Şeýle hem, sowadyş we gyzgyn suw üpjünçiligi üçin dn20-110mm görnüşli III polipropilen (PP-R) öndürýär. Turbalar, soňky iki ýylda ýüzlerçe suw üpjünçiligi we gaz daşamak taslamasyny amala aşyrdy we in engineeringenerçilik goşundylarynda polietilen (PE) turbalarynyň täsin artykmaçlyklaryna çuňňur düşünýär. Ine, polietilen (PE) turbalaryny mahabatlandyrmak we saýlamak üçin suw üpjünçiligi taslamalarynyň diňe birnäçe mysallary.

1. nanunnan welaýatynda ýerleşýän Baoshan ýer titremesinde diňe polietilen suw üpjünçilik turbalary ulgamy üýtgemedi.
Nanunnan welaýatynyň Baoshan suw üpjünçiligi kompaniýasy 2001-nji ýylyň ýanwar aýynda polietilen suw üpjünçilik turbageçirijileriniň iki aýratynlygyny gurdy. Dn110mm we dn160, PN0.6MPa. Iki aýdan gowrak işlänsoň, 10-njy we 12-nji aprelde sebitde 5.9 ball ululykda ýer titremeler boldy. Earthquakeer titremesinde şäherdäki beýleki suw üpjünçilik turbalary, şol sanda sement turbalary, aýna süýümli demir plastmassa hek çäge turbalary, UPVC turbalary we guýma demir turbalary dürli derejelere zeper ýetdi. Suw üpjünçiligi gyssagly halas edişden soň dikeldildi. Polietilen (PE) turbalary üýtgemän, suw bilen üpjün edilmegini dowam etdirýärdi. Çeýeligi we ýokary uzynlygy sebäpli polietilen (PE) turbalar turbageçirijiniň düýbündäki üýtgeşmelere ýokary uýgunlaşyp, gowy seýsmiki garşylyga eýe.

2. Deyang şäher suw üpjünçilik kompaniýasy tizlik ýoluny gazmaýar we awtoulag ýolunyň üstünden zeper ýeten demir-beton suw geçirijisini abatlamak üçin polietilen turbalary ulanýar.
2000-nji ýylyň tomsunda, Siçuan welaýatynyň Deyang şäherindäki Çengdudan Mýanýana barýan awtoulag ýolunyň diametri 300 mm bolan deslapky berkidilen beton turba, binanyň düýbüne täsir edýän suwuň syzmagy sebäpli suw üpjünçiligini kesdi. Uly ýoluň rahat akymyna täsir etmezlik üçin kompaniýa we Semp kompaniýasynyň tehnikleri uly ýoly gazmazlyk kararyna geldiler we gyssagly abatlamak üçin 250 mm polietilen (PE) suw turbalaryny ulandylar. Uly ýoluň üstünden 88mPE turbany ýylylyk kebşirlemek arkaly uzyn turba birikdirdiler. PE turbasy sementden uly ýoluň üstünden el bilen itildi. Diňe bir günde 200 metrden gowrak turba abatlandy we adaty suw üpjünçiligi dikeldildi.

3. Kunming suw üpjünçiligi kompaniýasy Günorta demir ýol menziliniň döwülen we syzýan demir suw üpjünçilik ulgamyny abatlamak üçin polietilen turbalary ulandy.
2002-nji ýylyň ýanwar aýynda Kunming Günorta demir ýol menziliniň 300 mm içki diametri guýulýan demir suw turbasy döwüldi we jemgyýetiň suw üpjünçiligi bes edildi. Grounderasty turbageçirijileriň üstünde köp demir ýol we binalar bar, çoýun turbalary bilen abatlamak henizem kyn. Täze turbageçiriji toruna maýa goýumlary gymmat we wagt rugsat bermeýär. Kunming Ofisiniň kömegi bilen suw akymyny hasaplandan soň, PN0.8MPa, dn250mm polietilen (PE) turbalary zeper ýeten çoýun turbalaryna turbalaryň dykylmagy we çekilmegi üçin açyk bir bölek bilen girmek kararyna gelindi. Halfarym günde 120-den gowrak turba aýryldy. Suw üpjünçiligini abatlaň.

4. Guizhou welaýatynda ýerleşýän Liupanshui şäher suw üpjünçiligi kompaniýasy hatar çoýun turbalarynyň ýerine polietilen turbalary saýlady, bu taslama çykdajylaryny ep-esli azaldy.
Guizhou welaýatynyň Liupanşui suw üpjünçiligi korporasiýasynyň Heçeng bagy suw üpjünçiligi taslamasy, ilkibaşda 00600mm1400mm we Ø200mm3200m çyzykly demir turbalary ulanmak üçin döredildi; meýilleşdirilen taslama bahasy 3,7 million ýuana. Soň bolsa, şäher dizaýn instituty pes sürtülme sebäpli suw üpjünçiligi üçin polietilen turbalary saýlady. Akym hasaplamasyndan soň PN0.6MPa, dn500mm, PE 1400mm; PN0.6MPa, dn200mm, PE turbasy 3200m. Taslama 2001-nji ýylyň ahyrynda tamamlandy we umumy bahasy 3 million ýuandan geçmedi. Şolaryň arasynda: in engineeringenerçilik gurnama çykdajylary gurluşyk işleri, transport we ş.m. 42 ýuandan / metrden 18 ýuana / metre çenli azalýar, bu bolsa gurnama işleriniň intensiwligini peseldýär we gurluşyk möhletini gysgaldýar.

5. Wuhan Dongxihu suw üpjünçiligi kompaniýasy, kölleriň we portlaryň we balyk howuzlarynyň üstünden suw üpjünçiligi meselesini çözmek üçin suw üpjünçiligi üçin polietilen turbalary ulanýar.
Hubeý welaýatynyň Wuhan şäheriniň Dongxihu etraby köller, derýalar we howuzlar bilen örtülen ösüş zolagy bolup, suw üpjünçilik ulgamyny döretmek kyn. 2001-nji ýylyň Sanjar aýynda Dongxihu Suw üpjünçiligi kompaniýasy Niu Nan kölüniň günorta kenaryndaky jemgyýetdäki suw üpjünçiligi meselesini çözmek isledi. Adaty sement turbalary ýa-da süýümli demir turbalar ulanylsa, bir ýol köli suwarmak we kölüň aňyrsynda 500 çukur gazmakdyr; biri, azyndan 1000 turbageçirijini ulanyp, kölüň kenaryndaky kenara aýlanýar. Ahyrynda suw kompaniýasy günorta kenardaky bogunlar üçin DN400 polietilen turbalary ulandy we turbalary kenara alyp barmak üçin benzin depreklerini ulandy. Basyş synagyndan soň suwlar goşuldy we turbalary kölüň düýbüne çümdürmek üçin agyr agramlar goşuldy. Gurluşyk gaty amatly we çaltdy we çykdajylary tygşytlady.

Soňra, 100 metr giňlikdäki Dongliu portundan we oňa birikdirilen 100 metr giňlikdäki balyk howuzyndan geçen turbageçiriji taslamasynda, Dongxihu suw üpjünçilik kompaniýasy polietilen turbalary we meseläni çözmek üçin birmeňzeş usul ulandy we tutuşlygyna turba geçiriji ulgamy şu wagta çenli gowy işleýär.


Iş wagty: Iýul-01-2021