turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

CNPC Milli Nebit we Tebigy Gaz Turbasy In Engineeringenerçilik Tehnologiýa Gözleg Merkezi, Sian şäherinde ýerleşdi

Golaýda, Baoji polat turba kompaniýasy tarapyndan esaslandyrylan “PetroChina” milli nebit we tebigy gaz turbalary in Engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi, Sian şäherinde açyldy. Milli merkeziň tehniki komitetiniň müdiri we müdiriniň orunbasary hökmünde Hytaýyň In Engineeringenerçilik akademiýasynyň akademikleri Li Helin we Mao Sinping we Hytaý Ylymlar akademiýasynyň akademigi Gao Deli ýolbaşçylyk etdiler. Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasynyň Ylym we Tehnologiýa Dolandyryş Bölümi, Çançin nebit ýatagy, Sinszýan nebit ýatagy, Çuançin burawlaýyş we beýleki bölümleriň hünärmenleri we alymlary gadymy şäherde ýygnandy. Sian, merkeziň korporatiw özgertmeleri barada teklipler bermek we umumy ösüşi gözlemek.

Milli nebit we gaz turbalary in Engineeringenerçilik tehnologiýasy gözleg merkezi, içerki nebit we gaz turbalary in engineeringenerçilik goşundylary babatynda ýeke-täk milli gözleg we gözleg merkezidir. 2014-nji ýylda döredileninden bäri, nebit we gaz turbageçirijileri, ýörite turbalar we örtükli turbalar ýaly ýokary derejeli önümleriň lokalizasiýasyna uly goşant goşdy. . 10-dan gowrak iri milli ýörite taslamany, “863 ″ taslamany, ylmy we tehnologiki goldaw meýilnamasyny, Şanxi welaýatynyň we PetroÇinanyň 30-dan gowrak iri ylmy we tehnologiki ýörite taslamasyny amala aşyrdy; 90-dan gowrak ylmy gözleg netijelerini gazandy we welaýat we ministrlik derejesinde 50-den gowrak ylmy we tehnologiki baýraklara eýe boldy; taýýarlamak; , 50-den gowrak milli we senagat standartlaryny düzmek we täzeden gözden geçirmek. Nebit we gaz gözleginiň we ösüşiniň esasy söweş meýdanyna esaslanýan “13-nji bäşýyllyk meýilnama” döwründe 30-dan gowrak içerki ösen senagat goldaw tehnologiýasyny ýeňip geçdik we içerki boşlugy doldurýan 50-e golaý täze önüm öndürdik. BJC-II görnüşli ýörite ýüplükli korpus we poslama garşy erginli turbalar bilen görkezilen täze önümler adaty nebit-gaz ekspluatasiýasy we slanes gazy we kömür esasly gaz ýaly adaty däl nebit-gaz baýlyklaryny gözlemek we ösdürmek üçin ýarag boldy. Saklamak we öndürmek, hili ýokarlandyrmak we netijeliligi ýokarlandyrmak tagallalara goşant goşdy.

“Geçmişde biziň ýurdumyz turbalary we örtükleri ösdürmekde we ulanmakda beýlekiler tarapyndan çäklendirilýärdi. Birnäçe ýyl bäri tehniki gözleglerden we önüm öndürmekden soň, esasanam ýokary derejeli nebit turbalarynda, daşary ýurt tehnologiýalarynyň monopoliýasyny bozup, esasan lokalizasiýa ýetdik. Countryurdumyň nebit-gaz gözlegini we ösüşini ösdürmek üçin güýçli enjam goldawyny berýär. " Soňky ýyllarda ýurdumyň turbageçirijisiniň we örtüginiň gözlegleri we ösüş üstünlikleri barada aýdylanda, akademik Li Helin diýseň hoşal.

Ylym we tehnologiýa gözleglerinde we ösüşinde öz-özüne garaşlylyk we öz-özüne garaşlylyk strategiýasyna has gowy uýgunlaşmak we PetroChina Ylym we Tehnologiýa Dolandyryş Bölüminiň goldawy bilen Baoji Polat Turbasy Kompaniýasy özgertdi “Merkez” we merkezi Sian şäheriniň syýasatlaryndan doly peýdalanyp, Sian şäherinde ýerleşdi. Resurs artykmaçlyklary bilen uniwersitetler we ylmy gözleg institutlary bilen çuňňur integrasiýany işjeňleşdiriň, senagat zynjyryny we ýokary we aşaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyryň we “önümçilik, öwrenmek, gözleg we ulanmak” üçin bilelikdäki innowasiýa platformasyny gurmagy dowam etdiriň we täze boluň Turba enjamlaryny öwrenmek we ösdürmek üçin daglyk ýer, bu pudakdaky ylmy we tehnologiki täzelikleriň çeşmesi, nebit ylym we tehnologiýa zehinleri Nebit turbalarynyň gözlegleriniň we ösüşiniň “kämilleşdirilen görnüşini” döretmek üçin ýerleri ýygnamak.

“Merkez” soňky ýyllarda köp gözleg we ösüş netijelerini gazandy we esasy nebit-gaz geçirijileriniň we nebit-gaz gözlegleriniň netijeli kepillendirilen birnäçe nebit we gaz geçiriji arteriýalarynyň gurluşygyna gatnaşdy. we meniň ýurdumdaky ösüş. ” Akademik Gao Deli ýokardaky üstünlikleri tassyklady we “merkeze” sabyrsyzlyk bilen garaşdy “Senagatyň ylym we tehnologiýa serhetlerine seredip, tehnologiki innowasiýalara üns bereris, zehinleri taýýarlamagy artdyrarys, pudagyň“ boýnuna ”tehnologiýasyny ýeňip geçeris we has köp zat dörederis nebit enjamlary “ýurduň ýaragy”.


Iş wagty: Iýul-01-2021