turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

PE suw üpjünçiligi turbasy bilen tanyşlyk

Polietilen rezin, materialyň esasy çig maly hökmünde, ekstruziýa galypdan soň suw üpjünçiligi polietilen turbasy, PE suw turbasy diýilýär.

PE suw geçiriji önümçilik enjamlary?

Germaniýa Como önümçilik liniýasy. Enjamlar ýokary tizlikli ekstruziýa galyplary, ortaça eremek, awtomatiki ululykda kesmek, öňdebaryjy öndürijilik önümçiliginiň PLC gözegçiligi bilen dünýäniň iň ösen tehnologiýasy bilen öndürilýär.

PE turbasy standartyň durmuşa geçirilmegine?

Milli standart GB / T 13663-2000.

PE suw turbasynyň üstki reňki nähili

Reňkiniň reňki esasan gara, käbirlerine ak reňk gerek. Gara turbanyň ýüzünde ajaýyp gök zolak bar.

PE suw turbasynyň önüm aýratynlyklary haýsylar?

PE80

Nominal basyş: 0.4mpa, 0.8mpa, 1.0mpa, 1,25Mpa;

Daşky diametri: φ25 ~ 001600mm.

PE100

Nominal basyş: 0.6mpa, 0.8mpa, 1.0mpa, 1.25Mpa, 1.6mpa;

Daşky diametri: φ32 ~ 001800mm.

PE suw turbasynyň önüm aýratynlyklary?

(1) strengthokary güýç, ajaýyp daşky gurşaw stresiniň döwülmegine garşylyk, gowy süýşmäge garşylyk.

)

(3) Gowy howa garşylygy (uv garşylygy goşmak bilen) we uzak möhletli ýylylyk durnuklylygy bar.

(4) Poslama garşylyk, poslama garşy bejerginiň zerurlygy ýok, uzak ömri.

(5) içki diwar tekiz, suw akymyna garşylyk az, aýlanyş kuwwaty uly we gurluşyk çykdajylary tygşytlanýar.

(6) Gowy geýmäge garşylyk we geýmäge garşylyk.

(7) Pes temperatura täsirine garşylyk gowy, temperatura aralygynda -20-40 ℃ howpsuz ulanylyp bilner, gyş gurluşygy täsir etmeýär.

(8) Elektrik eremesi (ýa-da gyzgyn eremek) birikmesi amatly we ygtybarly, amatly gurluşyk we tehniki hyzmat (bu döwürde suwy kesip bolmaýar).

9

(10) Polietilen çig malynda diňe adam bedeni üçin zyýansyz uglerod, wodorod iki element bar.

(11) Yosunlaryň, bakteriýalaryň we kömelekleriň ösmegine päsgel berýän ösen nano antibakterial tehnologiýany ulanmak, agyz suw geçirijisiniň ýaşyl, sagdyn, daşky gurşawy goramakdyr.

Önüm aýratynlyklary:

1. Ygtybarly baglanyşyk: Polietilen suw üpjünçilik turbalary elektrik gyzgyn eritmesi bilen birikdirilýär; Beýleki turbalar bilen flanes baglanyşygy, amatly we çalt.

Iki, pes temperatura täsirine garşylyk gowy: polietileniň pes temperatura siňdiriş temperaturasy gaty pes, -35 ℃ -60 temperature temperatura aralygynda howpsuz ulanylyp bilner. Gyş gurluşygynda materialyň gowy täsir garşylygy sebäpli turba ýarylmaz.

Üç, ajaýyp himiki poslama garşylyk: HDPE turbageçirijisi dürli himiki serişdeleriň poslamagyna garşy durup biler, toprakda himiki maddalaryň bolmagy turbageçirijä hiç hili zeper ýetirmez.

Dört, garramaga garşylyk, uzak ömri: uglerod gara paýlanyşyny öz içine alýan polietilen turba açyk howada saklanyp ýa-da 50 ýyllap ulanylyp bilner, ultramelewşe şöhleleri zaýalanmaz.

Bäş, aýlaw gowy: HDPE turbageçirijisiniň çeýeligi egilmegi aňsatlaşdyrýar, in engineeringenerçilik turbanyň ugruny üýtgedip päsgelçiliklerden aýlanyp bilýär, köp halatda turbanyň çeýeligi turba armaturlarynyň mukdaryny azaldyp, gurnama çykdajylaryny azaldyp biler.

Pes akym garşylygy: HDPE turbasynyň içki ýüzi we 0.009 koeffisiýenti bar. HDPE turbalarynyň tekiz üstü we ýelmeýän häsiýetleri, basyşyň ýitmegini we suwuň sarp edilmegini azaltmak bilen, adaty turbalara garanyňda has ýokary gowşuryş mümkinçiligini berýär.

Sevenedi, aňsat işlemek: HDPE turbasy beton turbadan, galvanizli turbadan we polat turbadan has ýeňil, işlemek we gurmak aňsat, taslamanyň gurnama bahasy ep-esli azalýar.

Sekiz, dürli gurluşyk usuly: HDPE suw üpjünçiligi turbageçirijisi, gurluşyk üçin adaty gazuw usulyndan başga-da, turbany kakmak, ugrukdyryjy burawlamak, asma, turbalary döwmek ýaly dürli täze çukursyz tehnologiýany ulanyp biler, şonuň üçin HDPE turbageçirijisi ulanylýar has giňişleýin.

 


Iş wagty: Oktýabr-08-2021