turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

PE turbasy girizilýär

PE polietilen plastmassa, iň esasy plastmassa, plastik paketler, plastmassa örtük we ş.m. PE, HDPE ýokary derejeli kristallylyk, polýar däl termoplastiki rezin. Asyl HDPE-iň daşky görnüşi inçe bölümde belli bir derejede aç-açanlyk bilen süýtli akdyr. PE öý we senagat himiki serişdeleriniň köpüsine ajaýyp garşylyk görkezýär.

PE turbasynda orta dykyzlykly polietilen turbasy we ýokary dykyzlykly polietilen turbasy bar. Diwaryň galyňlygyna görä SDR11 we SDR17.6 seriýalaryna bölünýär. Birinjisi gazly emeli gazy, tebigy gazy we suwuklandyrylan nebit gazyny daşamak üçin amatly, ikinjisi esasan tebigy gazy daşamak üçin ulanylýar. Polat turba bilen deňeşdirilende gurluşyk prosesi ýönekeý, belli bir çeýeligi bar, has möhümi poslama garşy bejermek üçin ulanylmaýar, köp prosedurany tygşytlaýar. Enjamyň kemçilikleri polat turba, ýylylyk ýyladyş aralygynyň howpsuzlygyna aýratyn üns bermek we kanalizasiýa turbalarynyň syzmagynyň öňüni almak üçin güne howada we himiki serişdelere duýgur bolup bilmez. .

Hytaýyň şäher turba bazary, plastmassa turbalary yzygiderli ösýär, PE turbasy, PP-R turbasy, UPVC turbasy bar, olaryň arasynda PE turbasynyň güýçli ösüş tizligi iň özüne çekiji. PE turbasy giňden ulanylýar. Lagym turbasy we gaz turbasy, iň uly iki bazar bazarydyr.

1

Gowy turbageçiriji diňe bir oňat ykdysadyýete eýe bolmak bilen çäklenmän, durnukly we ygtybarly interfeýs, täsire garşylyk, döwülmäge garşylyk, garrylyga we poslama garşylyk ýaly birnäçe artykmaçlyga eýe bolmalydyr.

HDPE turba ulgamynyň artykmaçlyklary:

1. Ygtybarly baglanyşyk: polietilen turba ulgamy elektrik ýylylygy bilen birikdirilýär we bogunyň güýji turba korpusynyň güýjünden has ýokarydyr.

2, pes temperatura täsirine garşylyk gowy: polietileniň pes temperatura siňdiriş temperaturasy gaty pes we -60-60 the temperatura aralygynda howpsuz ulanylyp bilner. Gyş gurluşygynda materialyň gowy täsir garşylygy sebäpli turba ýarylmaz.

3, gowy stresiň döwülmegine garşylygy: HDPE pes duýgurlyga, ýokary gyrkylyk güýjüne we ajaýyp çyzmaga garşylygy, daşky gurşaw stresiniň döwülmegine garşylygy hem gaty ajaýyp.

4, gowy himiki poslama garşylyk: HDPE turbageçirijisi dürli himiki serişdeleriň poslamagyna garşy durup biler, toprakda himiki maddalaryň bolmagy turbanyň zaýalanmagyna sebäp bolmaz. Polietilen elektrik izolýatory, şonuň üçin çüýremez, poslamaz ýa-da elektrokimiki poslama; Şeýle hem suwotularyň, bakteriýalaryň ýa-da kömelekleriň ösmegine kömek etmeýär.

5, garramaga garşylyk, uzak ömrüň dowamlylygy: uglerod garanyň birmeňzeş paýlanyşyny öz içine alýan polietilen turba açyk howada saklanyp ýa-da 50 ýyllap ulanylyp bilner, ultramelewşe şöhleleri zaýalanmaz.

6, könelişme garşylygy: HDPE turbasynyň we polat turbanyň deňeşdirme synagy HDPE turbasynyň könelişme garşylygynyň polat turbadan 4 esse ýokarydygyny görkezýär. Palçyk daşamakda HDPE turbalary polat turbalar bilen deňeşdirilende has gowy könelişmegi teklip edýär, bu bolsa has uzak ömri we has gowy tygşytlylygy aňladýar.

7. Gowy çeýeligi: HDPE turbasynyň çeýeligi egilmegi aňsatlaşdyrýar we in engineeringenerçilikde turbanyň ugruny üýtgetmek arkaly päsgelçiliklerden geçip bolýar. Köp ýagdaýlarda turbanyň çeýeligi turba armaturlarynyň mukdaryny azaldyp, gurnama çykdajylaryny azaldyp biler.

8. Pes akym garşylygy: HDPE turbalarynyň içki ýüzi we 0,009 Manning koeffisiýenti bar. HDPE turbalarynyň tekiz öndürijiligi we ýelmeýän häsiýetleri, basyşyň ýitmegini we suwuň sarp edilmegini azaltmak bilen, adaty turbalara garanyňda has ýokary gowşuryş ukybyny üpjün edýär.

9, işlemek aňsat: HDPE turbasy beton turbadan, galvanizli turbadan we polat turbadan has ýeňil, işlemek we gurmak aňsat, zähmet we enjam zerurlyklary az, bu taslamanyň gurnama bahasynyň ep-esli azalýandygyny aňladýar.

10, dürli täze gurluşyk usullary: HDPE turbasynyň dürli gurluşyk tehnologiýasy bar, adaty gazuw usulyndan başga-da gurluşyk üçin ulanylyp bilner, turbany kakmak, ugrukdyryjy buraw, liner, turba we gurluşyk görnüşinde, käbirleri gazuw-agtaryş işlerine rugsat bermeýärler, ýeke-täk wariant, şonuň üçin HDPE turbasynyň has giň ulanylýan meýdanlary.

 


Iş wagty: 30-2021-nji sentýabr