turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

Polat tor simleri bilen güýçlendirilen Pe Drena plastik suw turbasy

Gysga düşündiriş:

Polatdan ýasalan skelet polietilen birleşýän turba, çep we sag tarapda spiral ýarasy bolan ýokary güýçli polat sim bilen berkidilen turbanyň täze görnüşidir. Matokary dykyzlykly polietilen (HDPE) matrisa hökmünde ulanylýar we polat simli skelet ýokary öndürijilikli HDPE üýtgedilen rezin bilen içki we daşarky ýokary dykyzlykly polietilen bilen ýakyn baglanyşyklydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy giriş

Strengthokary güýçli polat sim armaturlary üznüksiz termoplastiki plastmassalar bilen örtülenligi sebäpli, polat simleriň çarçuwasy polietilen birleşdirilen turba, iki turbanyň we plastmassa turbalarynyň artykmaçlyklaryny saklamak bilen, polat we plastmassa turbalarynyň kemçiliklerini ýeňip geçýär.

Polatdan ýasalan skelet polietilen birleşdirilen turba, ýokary basyşly öndürijilikli bolmagy üçin ýokary hilli material we ösen önümçilik tehnologiýasy ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde, birleşdirilen turbanyň ajaýyp çeýeligi bar we uzak aralyga gömülen suw üpjünçiligi we gaz turbageçiriji ulgamy üçin amatlydyr Simli skelet polietilen birleşdirilen turba armaturlary polietilen elektrik birleşdiriji turba armaturlarydyr. Birikdirilende, turbanyň daşky plastmassasyny we turbanyň içki plastmasyny eretmek üçin turbanyň içindäki ýyladyş elementini ulanyň we turbany we turbany ygtybarly birleşdiriň. turba birleşdirilýär.

Bodyokary dykyzlykly polietilen (HDPE) ulanyp, bedeni güýçlendirmek üçin ýokary dartyş güýji döretmek üçin güýçli polat simli spiral ýara çarçuwalary ulanylýar. Çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) ulanmak, invaziv himiki maddalara çydamly ýeňil turba döredýär, doňmaga çydam edýär- eriş siklleri we temperaturasy noldan aşakda dowam edýär we döwülmeýär. HDPE aşgazana çydamly we kislotalylyga ýa-da aşgarlyga sezewar bolmaýar. Thatöne bu hemmesi däl - HDPE Fuses güýçli polat simini we ýokary dartyş güýji üçin ýeňil, çeýe turbany öz içine alýar Iň gowusy, turba - turba birikmeleri üçin arzan bahaly birleşdirilen armaturlarymyz henizem şowsuzlygy - mugt gurnamagy arzanlatmaýar. Bu aýratynlyklara görä SRTP turbalary köplenç şäher suw üpjünçiligi, gurluşyk, nebit we gaz ýataklary, himiýa senagaty, elektrik geçiriji turbageçirijiler, metallurgiýa magdanlary, deňiz suw transporty, gämi gurluşygy, oba hojalygy we süýüm optiki kabelleri goýmak.

Önüm aýratynlyklary

Polatdan ýasalan skelet polietilen birleşdiriji turbanyň poslama garşy umumy häsiýetleri bar, ulalma, pes garşylyk, ýylylyk izolýasiýasy, mum ýok, könelme garşylygy, ýeňil agram we beýleki plastmassa turbalary, özboluşly gurluşy hem aşakdaky aýratynlyklary döretdi:

(1) Gowy süýşmäge garşylyk we ýokary dowamly mehaniki güýç

Plastmassa otag temperaturasynda süýşer we stresiň täsiri astynda ýokary dowamly stresiň täsiri astynda döwük döwükler dörär, şonuň üçin arassa plastmassa turbanyň rugsat berilýän stres we göterijilik ukyby gaty pes (köplenç 1.0MPa içinde) .Mehaniki poladyň berkligi termoplastikanyň takmynan 10 essesidir we plastmassanyň temperatura diapazonynda durnuklydyr. Polat polat çarçuwasy plastmassa bilen birleşdirilende, plastmassa çyzgylary polat çarçuwasy we çydamly güýji bilen täsir edip biler. plastmassanyň özi ep-esli gowulaşýar. Şonuň üçin polietilen kompozit turbanyň polat tor çarçuwasy bilen rugsat berilýän stres plastik turbadan iki esse köpdür.

(2) gowy temperatura garşylyk

Plastmas turbanyň berkligi, ulanylyş temperaturasynyň çäginde temperaturanyň ýokarlanmagy bilen azalýar. Plastmas turbanyň berkligi, temperaturanyň her 10 ℃ ýokarlanmagy üçin 10% -den gowrak azalýar. Polat tor skeleti bilen polietilen birleşýän turbanyň takmynan 2/3 bölegini polat tor skeleti göterýär, güýji peselýär ulanyş temperaturasynyň islendik arassa plastmassa turbasyndan has pes ýokarlanmagy. Synag netijeleri, PE osite birleşýän turbanyň kuwwatynyň 10 of ýokarlanmagy bilen 5% -den az azalýandygyny görkezýär.

(3) oňat berklik, täsire garşylyk, gowy ölçegli durnuklylyk we orta çeýeligi, gatylygy we ýumşaklygy

Poladyň elastik moduly, adatça ýokary dykyzlykly polietileniň takmynan 200 essesidir. Polat tor çarçuwasyndan ýasalan polietilen kompozit turbanyň berkligi, täsirine garşylyk we ölçeg durnuklylygy polat tor çarçuwasynyň güýçlendiriji täsiri sebäpli islendik arassa plastmassa turbadan has gowudyr. Şol bir wagtyň özünde, retikulirlenen polat çarçuwanyň özi çeýe gurluşdyr, şonuň üçin birleşdirilen turbanyň eksenel ugurda belli bir çeýeligi bar. Şonuň üçin turba berklik we çeýeligiň utgaşmasy aýratynlyklaryna eýedir we ýüklemek we düşürmek, daşamak, gurnamak we işleýiş ygtybarlylygy boýunça ajaýyp öndürijilige eýedir. goldawlaryň sanyny tygşytlap biler, arzan bahadan; ergerasty gurnama, oturylyşyk, süýşmek, ulag we ş.m. sebäpli ýüze çykýan duýdansyz täsir ýüklerine netijeli çydap biler. Uly kalibrli turba ýeriň ýerleşişi ýa-da ýylan şekilli ýerleşişi bilen turba armaturlaryny tygşytlap, dogry egilip bilner. .

(4) malylylyk giňelişiniň kiçi koeffisiýenti

Plastmassa turbalar üçin polat simleriň çyzykly giňelme koeffisiýenti 10,6 ~ 12.2 × 10-6 (1 / ℃), arassa plastmassa turbanyň çyzykly giňelme koeffisiýenti 170 × 10-6 (1 / ℃), termiki giňelme polat simli skelet polietilen kompozit turbanyň polat tor skeletiniň çäklendirmesi astynda ep-esli gowulaşýar, bu islendik adaty plastmassa turbasyndan pesdir. Polat pol skeletli polietilen birleşýän turbanyň çyzykly giňelme koeffisiýenti 35,4 ~ 35.9 × 10-6 (1 / ℃), adaty uglerod polat turbasyndan bary-ýogy 3 ~ 3,4 esse köp. Synag netijeleri gömülen gurnamada ýylylyk öwezini dolmak enjamynyň adatça zerur däldigini we turbanyň serişdesi bilen sorulyp (ýa-da goýberilip bilinjekdigini) görkezýär. egrem-bugram goýmak, şeýlelik bilen gurnama çykdajylaryny azaldýar.

(5) Çalt döwülmez

Arassa plastmassa turba, esasanam pes temperaturada yzygiderli ýyllyk stresiň täsiri astynda, ýerli kemçilikler bilen aňsat öndürilmegi, çalt döwülmegi netijesinde ýüze çykýan stres konsentrasiýasy (birnäçe ýüz metrden ýokary tizlikde), şonuň üçin häzirki halkara turba plastmassa çalt döwülmegine garşylyk gaty ýokary talaplary öňe sürýär we pes uglerod polat döwük problemalary däl, polat toruň bolmagy bilen, plastmassanyň deformasiýasy we stres çalt döwülmegine sebäp bolýan möhüm nokada ýetip bilmez. Şonuň üçin teoriýa boýunça ol ýerde polatdan ýasalan skelet bilen polietilen birleşýän turbanyň çalt döwülmegi däl.

6) polat, plastmassa iki görnüşli material birmeňzeş we ygtybarly

Häzirki wagtda bazardaky polat-plastmassa birleşdirilen turba, sebäbi polat bilen plastmassanyň arasyndaky birleşýän ýer üznüksiz yzygiderli interfeýsdir, üýtgeýän stresiň täsiri astynda uzak wagtlap ulanylmagy aňsatlaşdyrylýar, netijede bilelikdäki syzyşlar, içerki bökdençlikler, blokirleme we şowsuzlyk. Polatdan ýasalan skelet polietilen kompozit turbasy bilen deňeşdirilende, plastmassa we polat torlary ýakyndan birleşdirmek we birleşdirmek üçin ýörite gyzgyn ereýän ýelim (üýtgedilen HDPE) arkaly mesh gurluşydyr. Iki material uly we birmeňzeş birleşdiriji güýje we kiçi stres konsentrasiýasy.

7) Poslama garşy iki taraplaýyn

Polat sim tor çarçuwasy ýörite gyzgyn ereýän ýelimleýji gatlak bilen plastmassada birleşýär, turbanyň içki we daşky görnüşi poslama garşy öndürijilige, aşaga çydamly, içki diwar, kiçijik geçiriş garşylygy, ulalmazlyk, mum ýok, energiýany tygşytlamak täsiri görnüp dur, gömülen transport we poslaýjy gurşaw şertleri üçin has tygşytly we amatly.

(8) Gowy özüni yzarlaýjy

Polatdan ýasalan skeletiň barlygy sebäpli, beýleki gazuw-agtaryş işleriniň ýetirýän zyýanynyň öňüni almak üçin polat tor skeleti bilen gömülen polietilen birleşdirilen turba adaty magnit kesgitleme usuly bilen ýerleşip biler. Şeýle zyýan arassa plastmassa turbasydyr. iň köp zyýan bermek üçin beýleki metal däl turba.

(9) önümiň gurluşyny we öndürijiligini amatly we çeýe sazlamak

Önümiň gurluşy we öndürijiligi, dürli basyşyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin polat simiň diametrini, toruň arasyny, plastmassa gatlagynyň galyňlygyny, plastmassany we önümiň görnüşini üýtgetmek arkaly sazlanyp bilner. garşylyk, temperatura garşylyk we poslama garşylyk.

(10) ýörite elektrik birleşmesi, dürlüligi, gurnamasy gaty çalt we ygtybarly

Polietilen birleşýän turbanyň polat tor çarçuwasy bilen baglanyşygy iki ýoly öz içine alýar: elektrik ýyladyş birikmesi we flanes birikmesi. Elektrik ýyladyş birikmesi birleşdirilen turbany elektrik ýyladyş turbasyna ýerleşdirmek we içki içki bölegine oturdylan elektrik ýyladyş simini güýçlendirmekdir. gyzdyrmak üçin turba laýyklygy. Ilki bilen, turbany armaturlaryň içki ýüzi eritmek üçin eredilýär, eritme giňelýär we turba armaturlarynyň arasyndaky boşlugy doldurýar, turbanyň daşky ýüzi hem ereýänçä, ikisi ereýär, sowadylandan we emele gelenden soň, turba we turba armaturlary biri-biri bilen ýakyn baglanyşyklydyr.

Arza diapazony

● Şäher häkimligi: şäher suw üpjünçiligi, ýylylyk ulgamy arka suw, gaz, tebigy gaz turbasy.

● Himiýa in engineeringenerligi: kislota, aşgar, duz öndürýän senagat, nebithimiýa, himiki dökün, derman, himiýa, kauçuk we plastmassa we beýleki pudaklarda poslaýjy gaz, suwuk, gaty poroşok turbasy we çykaryjy turba daşamak üçin.

● Nebit we gaz ýataklary: Nebit göterýän lagym, gaz ýatagyndaky kanalizasiýa, nebit we gaz garyndysy, ikinji we üçünji nebit çykarmak we ýygnamak we daşamak turbalary.

R Termoelektrik in engineeringenerligi: gaýtadan işleýän suw, arka suwlary geçirmek, tozany aýyrmak, galyndylaryň galyndylary we beýleki turbageçirijiler.

● Metallurgiýa magdany: poslaýjy orta we pulpa, guýma prosessor turbasynyň eltilmeginde reňkli metal eritmesi.

● Magistral: gömülen zeýkeş turbasy, kabel geçiriji

● Deňiz in engineeringenerçiligi: deňiz suwlaryny daşamak, suwasty gämi turbasy we optiki (elektrik) kabel geçirijisi we ş.m.

Ip Gämi gurluşygy: Deňiz lagym turbasy, zeýkeş turbasy, balast suw turbasy, howa çalşygy turbasy

 

Syzdyryjy abatlaýyş

Bu ýerde size iň köp ulanylýan çalyşma turbasy we elektrik birleşdiriji turbany gurnamak usuly bilen tanyşdyraryn:

1. Gurallary taýýarlaň: kesiji maşyn, üweýji maşyn, elektrik birleşdiriji kebşirleýji maşyn, polat hökümdar, marker ruçkasy, balyoz, pad agajy we turbalary çalyşmak we elektrik birleşdiriji turba armaturlary.

2. Turbadaky suwy öňünden çykaryň we syzýan bölegine gabat gelýän turbany ýa-da predohranitel turbany aýyryň; Soňra polat hökümdar bilen çalşyljak böleginiň uzynlygyny ölçäň we şol bir turbanyň kesilmegini kesiň. . Elektrik birleşdiriji turba armaturlary zerur bolsa, ýalňyşlyklaryň öňüni almak üçin ýagdaýy we ululygyny öňünden hasaplamaly.

3. Kesilen turba ýa-da turba armaturlary asyl turbageçiriji bilen birikdirilende, burçuň ýerliklidigine göz ýetirmeli, elektrik birleşdiriji turba armaturlarynyň süýşmeginden we syzmazlygy üçin burçuň ýerlikli bolmagyny we dartgynlylygyň ýa-da başga güýçleriň bolmazlygyny üpjün etmelidiris. kebşirlemek.

4. Elektrik birleşdiriji turba armaturlary çalşylanda, turbanyň içinde suwuň ýokdugyna göz ýetirmeli, ýogsam elektrik birleşdiriji turba armaturlaryny berk kebşirlemek kyn.

5. Kebşirleýiş tamamlanandan soň, suw synagyndan öň 120 minutdan gowrak sowadylmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER