turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

polat simli skelet güýçlendirilen pe100 HDPE turbasy

Gysga düşündiriş:

Polat-skelet polietilen birleşdirilen turba polietilen ýadro turbasynyň üstünden kesilen we ýokary eriş ýelim bilen ýokary güýçli polat sim bilen örtülen we ýokary güýçli gyzgyn eriş ýeliminiň bir gatlagyny emele getirýän birleşýän turbanyň täze görnüşine degişlidir. güýçlendiriji gatlak we daşky gatlak polietilen gorag ýeňi bilen örtülendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Polat birleşmesini güýçlendirmek usuly, güýçlendiriji gatlak we içerki we daşarky polietilen gatlagy berk bir bitewi emele getirýär, diňe bir bökdençsiz, berkidiji gatlakda we içki we daşarky diwaryň arasynda birleşýän demir skeleti hem çatryklar bilen birleşdirilmedi. interfeýsde turba basyşyny ýok edýär ýa-da poslaýjy serişde eroziýa we turbageçirijä zeper ýetirip biler, ýokary tehnologiýaly önümleriň täze görnüşidir.

Öndürijilik aýratynlyklary:

● pressureokary basyş derejesi: beýleki gaty diwar turbalary bilen deňeşdirilende, ýokary basyş (10-35 TMPa)

Os Poslama garşylyk: kislota, aşgar, duz we beýleki himiki serişdeleriň poslamagyna güýçli garşylyk

● Gowy temperatura garşylygy: şol bir wagtyň özünde orta temperaturanyň ýokarlanmagy, polietilen turbadan bir esse pes peseliş intensiwligi.

● Akymyň garşylygy az: polat turbanyň içki üstki çişligi polat turbanyň diňe 1/20 bölegidir, poslama, ulalmak we beýleki transport kuwwatynyň peselmegi sebäpli ulalmaýar, mum ýok, şonuň üçin suwuk transport kuwwaty polat turba ýokary, energiýa tygşytlamagyň täsiri ajaýyp.

Lighteňil agram: şol bir basyş derejesinde, taslamanyň umumy çykdajylaryny azaldýan şol bir spesifikasiýanyň gaty diwar turbasyndan has ýeňil.

Zäherli däl: GB / T17219-1998 howpsuzlygyny bahalandyrmak düzgünlerine laýyklykda agyz suwunyň ikinji derejeli hapalanmagy meselesini çözmek üçin gowy arassaçylyk.

● Ygtybarly birikme: turbageçiriji elektrik bilen ýyladyş, amatly gurluşyk, ýönekeý we ygtybarly kebşirleýiş prosesi bilen birikdirilip, turbageçirijiniň ähli ulgamyna syzmazdan ýetip biler.

● Öz-özüňi görkezmek gowy: ýeriň aşagynda gömülen ýer, beýleki in engineeringenerçilik gazuw-agtaryş işleriniň weýran bolmazlygy üçin ýeri tapmak üçin umumy magnit dolandyryş ölçeg enjamlaryndan soň ulanylyp bilner.

Igid Gaty we çeýe bilelikde ýaşamak: bu turba gaty, täsirli garşylyk, gurnamak we ulanmak çakyşmakdan gorkmaýar; we çeýeligi gowy, ýokary göterilişleriň topografiýasy bilen epilip, turba armaturlaryny tygşytlaň.

● Uzak hyzmat ömri: hyzmat ömri 50 ýyldan gowrak bolup biler.

Gurnamak we ulanmak ädimleri

Amatly gurluşyk, arzan bahadan we ýol gazuw-agtaryş işleri ýok.

5.1.2.1 Polietilen (PE) turbalar

(1) Ulanyş gerimi: polietilen (PE) turbasy ýangyndan goramak, suw üpjünçiligi, zeýkeş, suwaryş, ýylylygy tygşytlamak we gysylan howa gatnawy we ş.m. üçin amatlydyr.

(2) Polietilen turbanyň esasy öndürijiligi 5-26-njy tablisada görkezilýär.

Arza diapazony

● Şäher häkimligi: şäher gurluşyk suw üpjünçiligi we zeýkeş, agyz suwy, tebigy gaz, gaz turbasy.

Ing Aýlanmak, çap etmek we boýamak, kagyz senagaty: poslaýjy orta prosessor turbalaryny we çykaryjy turbalary ýetirmek.

● Himiýa senagaty: kislota, aşgar, duz öndürmek, nebithimiýa, himiki dökün, pestisid, derman, himiýa, magdançylyk, kauçuk we plastmassa pudaklary we beýleki poslaýjy gaz, suwuk, gaty poroşok gowşuryş turbasy we çykaryjy turba

● Nebit we gaz ýataklary: nebit öndürýän lagym kanallary, gaz ýatagy garyndysy, polimer ergininiň nebit guýusyny gaýtadan dikeltmek we ikinji we üçünji nebit çykarmak we daşamak üçin turbageçirijiler.

Al Kömür kän: suw üpjünçiligi, zeýkeş, howa çalşygy, gaz drena andy we püskürmek. Reňkli metal: reňkli metal eritmekde poslaýjy serişdäni ogurlamak üçin ulanylýar.

● Oba hojalygy: çuň guýy turbasy, süzgüç turbasy, geçiriji turba, zeýkeş turbasy, suwaryş suw üpjünçiligi we ş.m.

Ip Gämi gurluşyk pudagy: gämi kanalizasiýa turbalary, zeýkeş turbalary, turbalar we howa çalşygy turbalary we ş.m.

● Deňiz suwlaryny daşamak: deňiz suwuny süýjediji zawod, kenarýaka elektrik stansiýasy, deňiz porty şäher deňiz suwlaryny ýygnamak, suwasty turbageçiriji we optiki kabel (kabel) geçiriji we ş.m.

R Termoelektrik in engineeringenerligi: suwuň arka suwlaryny daşamak, galyndy şlaklaryny daşamak.

● Magistral: gömülen zeýkeş turbasy, kabel geçiriji.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER