turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

Kanadada şäher agyz suw liniýalaryny döwrebaplaşdyrmak

Şäherleşmegiň çaltlaşmagy bilen, şäher turbageçirijileriniň dürlüligi öňki çoýun turbalaryndan we galvanizli polat turbalaryndan baýlaşdyryldy we hili yzygiderli ýokarlandy. Turbalaryň beýleki görnüşleri bilen deňeşdirilende, PE turbalarynyň in engineeringenerçilik çykdajylary, ygtybarly interfeýsleri we çalt ösüşi bar. Beýleki artykmaçlyklary bolsa, turba toruny täzelemek taslamalary üçin örän amatly.

PE suw üpjünçilik turbasynyň arassaçylyk ukyby gowy, bakteriýalar we hapalar öndürmeýär, PE çig mallary toksinler öndürmeýär we import edilýän suwlaryň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni alýan we milli standartlara laýyk gelýän agyr metal goşundylaryny öz içine almaýar. Suw standarty; içki diwar birneme tekiz we sürtülme koeffisiýenti birneme pes;

Şol bir wagtyň özünde çeýeligi, täsir garşylygy, güýçli zarba garşylygy we PE turbalarynyň ýoýulmagyna garşylygy güýçli bäsdeşlik ukybyna eýe. Gurmak aňsat, çeýe we daşamak aňsat, bu ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialy. Aboveokardaky artykmaçlyklar PE suw üpjünçilik turbasyny gündelik durmuşda kran suw turbalary üçin umumy gurluşyk materialyna öwürýär.

In engineeringenerçilik elektrik geçirijisi taýdan PE turbalary daşamak üçin has amatlydyr. PE turbalary polat turbalardan, galvanizli turbalardan we beton turbalardan has ýeňil. PE suw üpjünçilik turbalaryny gurmak we daşamak has aňsat, bu in engineeringenerçilik zerurlyklaryny netijeli tygşytlap biler. Işçi güýji we enjamlar gurnama bahasyny we taslamanyň ýitgisini azaldýar.

Häzirki wagtda şäher agyz suw liniýalaryny gowulandyrmak üçin Cananda köp mukdarda PE turbalary iberýäris

upgrading (1)
upgrading (2)
upgrading (3)
upgrading (4)